مطالب مورد نیاز شما ؟

اين نظرسنجي به پايان رسيده است


آمار:

مقررات و آیین نامه ها
53.7%  
جزوات درسی
7.3%  
مطالب آموزشی
6.3%  
نرم افزارهای مهندسی
10.7%  
سوالات و آزمون ها
1.5%  
مراحل اجرای ساختمان
13.7%  
آموزش دروس عمرانی
6.8%  

تعداد راي دهندگان   205