ضوابط و الزامات شهرداری


قوانین و آیین نامه های نظام مهندسی

• قانون‌ نظام ‌مهندسي‌ و كنترل‌ ساختمان‌
• آئين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان «مصوب بهمن ماه 1375»
• آئين‌‌نامه اجرايي ماده (27) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان
• آئين‌نامه ماده 28 قانون نظام مهندسي (تشكيلات حرفه‌اي كاردانهاي فني)
• آئين‌نامه صدور پروانه مهارت فني براي كارگران ماهر
• اصلاح مواد 72 و 101 و 107 آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1379/03/04)
• اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان (مصوب 1381/04/30)


قوانین و مقررات
             • شرایط عمومی پیمان
             • شرایط خصوصی پیمان
             • آيين‌ نامه‌ حفاظتي‌ كارگاه‌هاي‌ ساختماني‌
             • قانون برگزاری مناقصات به همراه آیین نامه های آن
            • قوانین موجر و مستاجر
             - قانون روابط موجر و مستأجر سال 56
             - قانون روابط موجر و مستأجر سال 62
             - قانون روابط موجر و مستأجر سال 76
             • قوانین تملک
             - قانون تملک آپارتمان ها سال 43
             - قانون خرید و تملک اماکن آموزشی استیجاری
             • قوانین مرتبط با کارشناسان رسمی
             - قانون راجع به کارشناسان رسمی
             - تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 84
             - آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی
             • قوانین مالیاتی
             - قانون مالیات های مستقیم
             - قانون مالیات بر ارزش افزوده

             • قوانین کار و بیمه
             - قانون کار
             - قانون تامین اجتماعی

             - قانون بیمه بیکاری

             • سایر قوانین
             - آیین دادرسی کیفری
             - غیره