کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست

برگزارکننده : دانشگاه شهید چمران اهواز

آدرس سایت : http://www.esec2015.com

زمان : 27 تا 30 بهمن ماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    کنترل و پایش آلودگی های آب، خاک و هوا
    بازیافت پساب ها
    روش های موثر و نوین تصفیه و پایش کیفی و کمی آب و فاضلاب
    محیط زیست و آمایش سرزمین
    مباحث نوین در علوم و مهندسی محیط زیست
    مدیریت پسماندهای صنعتی، بیمارستانی و شهری چالش ها و راهکارها
    چالش های زیست محیطی صنایع وتقلیل آن ها
    حفاظت از اکوسیستم های آبی
    تغییر اقلیم و محیط زیست
    کشاورزی دوستدار محیط زیست
    انرژی های سبز، انرژی های نو
    تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
    مدیریت، آموزش و اقتصاد محیط زیست
    مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
    محیط زیست طبیعی و انسانی و توسعه پایدار
    حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار
    استانداردهای ایمنی و زیست محیطی در فعالیت های انسانی (HSE)
    حفاظت محیط زیست در صنایع