زمان برگزاری و منابع آزمون نظام مهندسی

برگزارکننده : وزارت راه و شهرسازی

آدرس سایت : http://www.inbr.ir

زمان : 20 و 21 اردیبهشت 1397

زمان برگزاری آزمون نظام مهندسی

بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان آزمون نظام مهندسی می رساند، نوبت بعدی آزمون های مربوط، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ برای کلیه

رشته های مهندسی، شهرسازی – عمران – معماری – نقشه برداری – تاسیسات مکانیکی – تاسیسات برقی و ترافیک به طور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود.

منابع آزمون نظام مهندسی 97

 منابع آزمون نظام مهندسی دقیقا کتاب مقررات ملی ساختمان می باشد. از مبحث یکم تا بیست و یکم به عنوان منابع آزمون نظام مهندسی 97 و حتی چند سال قبل دیده

شده است.

بخشی از منابع آزمون نظام مهندسی :

رشته عمران (محاسبات)

• مبحث ششم ( بارهای وارد بر ساختمان )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (1392)

• مبحث هشتم ( طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (1392)

• مبحث نهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه )- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد(1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث دهم ( طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث یازدهم ( طرح و اجرای صنعتی ساختمان ) - (1392)

• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800-) ویرایش چهارم

• اصول و مبانی تحلیل سازه‌ها (در حد اطلاعات عمومی و دانشگاهی) *

• مكانیك خاك- گودبرداری و سازه های نگهبان*

* برای موارد ذكر شده منابع معتبر موردنظر بوده و منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

• تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارك فنی و یا كتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

• تذكر3: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاك عمل خواهد بود.

•تذكر 4: اطلاع كامل از مبانی محاسبات سازه و تسلط بر روابط اساسی طراحی و تحلیل سازه ها ضروری است.

• تذكر5: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

رشته عمران (نظارت)

•قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از

آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)

•مبحث اول ( تعاریف)- (1392)

•مبحث دوم ( نظامات اداری)- (1384)

•مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (1392)

• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث هفتم (پی و پی‌سازی)- (1392)

• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی)- (1392)

• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث یازدهم (طرح و اجرای صنعتی ساختمان)- (1392)

• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا)- (1392)

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)- (1391)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (1392)

• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ویرایش چهارم

• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمان‌های فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (1390)

• تحلیل سازه‌ها و طراحی سازه‌های فولادی و بتنی (در حد اطلاعات دانشگاهی و كلی)*

• روشها و جزئیات اجرایی ساختمان*

• گودبرداری و سازه های نگهبان*

• مقررات، قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها*

*برای موارد ذكر شده منبع خاصی معرفی نمی‌گردد.

•تذكر1: منظور از مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان می‌باشد.

• تذكر2: در صورت تناقض بین مباحث مقررات ملّی ساختمان و سایر مدارك فنی و یا كتابهای راهنمای مباحث، مباحث مقررات ملّی ساختمان ملاك عمل خواهد بود.

•تذكر3: به غیر از ویرایش‌های یاد شده در مباحث مقررات ملّی ساختمان اشاره شده در فوق، برای سایر مدارك و منابع فنی اعلام شده آخرین نسخه معتبر ملاك عمل خواهد

بود.

• تذكر4: به همراه داشتن جداول پروفیل‌های ساختمانی در جلسه‌ی آزمون الزامی است.

رشته عمران (اجرا)

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از

آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث دوم ( نظامات اداری)- (1384)

• مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان )- (1392)

• مبحث پنجم (مصالح و فرآورده‌های ساختمانی)- (1392)

• مبحث ششم (بارهای وارد بر ساختمان)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث هفتم ( پی و پی‌سازی )- (1392)

• مبحث هشتم (طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی)- ( 1392)

• مبحث نهم (طرح و اجرای ساختمانهای بتن‌آرمه)- ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث دهم (طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی)- (1392) به همراه غلط‌نامه مربوطه (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث یازدهم (اجرای صنعتی ساختمانها)- ( 1392)

• مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا)- (1392)

• مبحث هجدهم ( عایق‌بندی و تنظیم صدا)- (1390 )

•مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )- (1389)

• مبحث بیستم (علائم و تابلوها)- (1384)

• مبحث بیستم و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها)- (1392)

• آئین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ( استاندارد 2800) ویرایش چهارم

• گودبرداری و سازه‌های نگهبان*

• راهنمای جوش و اتصالات جوشی در ساختمانهای فولادی (بخش‌های نظارت و اجرا)- (1390)

• روشها و مسائل اجرایی*

• مسائل مكانیكی و برقی در ساختمان( برگرفته از متون مباحث سیزدهم، چهاردهم، شانزدهم و هفدهم مقررات ملّی ساختمان)

• قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها

• قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجری*

• قوانین صنعت بیمه و مالیات*

•و...

رشته تاسیسات مكانیكی

• قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان و آئین‌نامه‌های اجرائی آن (1390) و تصویب نامه شماره 160277/ت52660 ه‌ مورخ 5/12/94 هیات وزیران در مورد اصلاح موادی از

آئین‌نامه اجرایی قانون (مندرج در همین وب‌سایت)

• مبحث اول ( تعاریف )-ویرایش(1392)

• مبحث دوم ( نظامات اداری )-) 1384 (

• مبحث دوازدهم ( ایمنی و حفاظت كار در حین اجرا )- (1392)

• مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی )-( 1391 )

• مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی )- (1392)

• مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی )-( 1391)

• مبحث هفدهم (لوله‌كشی گاز طبیعی)-( 1389)

• مبحث نوزدهم (صرفه‌جوئی در مصرف انرژی )-( 1389 )

• مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل)( 1391)

• مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداری از ساختمانها) (1392)

•و...