سمینار ملی بتن های سازگار با محیط زیست

برگزارکننده : موسسه آموزش عالی علاالدوله سمنانی گرمسار

آدرس سایت : http://eco-concrete.ir

زمان : 1 اردیبهشت ماه 1395

 

توضیحات :

محورهای سمینار :

    کامپوزیت های سیمانی سازگار با محیط زیست
    مصالح بازیافتی
    توسعه پایدار صنعت بتن
    بتن­های ویژه سبز
    مدیریت زائدات در صنعت بتن
    پروژ­ه­های اجرایی مرتبط

اهداف سمینار :

    آشنایي با افق­ هاي جديد تحقيق در زمینه پایدار سازی صنعت بتن
    ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي در زمينه کاربرد فناوری­ ها و محصولات سبز در صنعت بتن
    جاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت در زمینه دستیابی به توسعه پایدار صنعت بتن
    فراهم آوردن بستری به منظور تجمیع استراتژی­ های بومی پایدار سازی صنعت بتن
    و...