آشنایی با نرم افزارهای مکانیک خاک

نام نرم‌افزار ، شرح کاربرد نرم‌افزار

Afes.Foundation.3.0.2009.1.21
نرم‌افزار تخصصي براي طراحي پي‌هاي صنعتي مورد استفاده در صنايع پتروشيمي، پالايشگاهي و نيروگاه

Delft-Collection

Delft.DGPlume.1.8.1.1 نرم‌افزار محيط زيستي براي تحليل جابجايي آلاينده‌ها

Delft.GEFPlotTool.4.1.1.4 نرم‌افزار ويژة نمايش و تحليل نتايج آزمايش نفوذ استاندارد

Delft.MDrill.4.1.2.3 نرم‌افزار طراحي خطوط لوله با روش حفر افقي بر اساس آيين‌نامه‌هاي طراحي

Delft.MFoundation.6.3.1.3 نرم‌افزار طراحي پي‌هاي سطحي بر اساس آزمايش نفوذ استاندارد (CPT)

Delft.MGeobase.2.9.4.3 نرم‌افزار ويژة ارائه گردش كار براي انجام پروژه‌هاي ژئوتكنيك

Delft.MPile.4.2.2.2 نرم‌افزار ويژة تحليل دقيق شمع‌ها و گروه شمع‌ها

Delft.MSeep.6.7.2.1 نرم‌افزار ويژة تحليل تراوش

Delft.MSettle.7.3.2.1 نرم‌افزار محاسبة دقيق و سريع نشست خاك

Delft.MSheet.7.1.5.1 نرم‌افزار تحليل ديافراگم‌ها و سپري‌ها

Delft.MStab.9.8.7.1 نرم‌افزار ويژة بررسي پايداري شيب در خاك‌هاي ريزدانه

Delft.MWell.2.8.4.4 نرم‌افزار ويژة تحليل مسائل زهکشي

Delft.Watex.3.2.1.3 نرم‌افزار ويژة تعيين فشار آب منفذي در محيط‌هاي خورنده

Ensoft-Collection

Ensoft.Apile.Plus.5.0.10 نرم‌افزار ويژة محاسبة ظرفيت محوري شمع تكي

Ensoft.DynaMat.1.0.2 نرم‌افزار ويژة محاسبة ظرفيت پي ماشين‌آلات

Ensoft.DynaN.2.0.7 نرم‌افزار ويژة محاسبة پاسخ ديناميكي پي‌هاي سطحي و عميق تحت بارگذاري‌هاي هارمونيك و ديناميك

Ensoft.DynaPile.2.0.4 نرم‌افزار ويژة محاسبة سختي ديناميكي شمع تك يا گروه شمع

Ensoft.GeoMat.1.0.2 نرم‌افزار ويژة تحليل پي گستردة متكي بر خاك يا دال

Ensoft.Group.7.0.4 نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌ها در گروه شمع

Ensoft.Lpile.Plus.5.0.4.1 نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌ها تحت بار جانبي

Ensoft.PYWall.3.0.9 نرم‌افزار ويژة تحليل ديوارهاي حائل شكل‌پذير

Ensoft.Shaft.6.0.4 نرم‌افزار ويژة تحليل شمع‌هاي حفر شده تحت بار جانبي

Ensoft.StablPro 3.0 نرم‌افزار ويژة محاسبات پايداري شيب

Ensoft.TzPile.2.0.4 نرم‌افزار ويژة محاسبة رابطة بار-نشست شمع‌هاي تحت بار محوري

Fides.2009-Collection

Fides.BearingCapacity.2008.225 نرم‌افزار محاسبة ظرفيت باربري پي‌هاي سطحي

Fides.CantileverWall.2009.167 نرم‌افزار تحليل ديوار‌هاي حائل طره‌اي

Fides.EarthPressure.2009.076 نرم‌افزار محاسبة فشار خاك

Fides.Flow.2009.219 نرم‌افزار تحليل جريان آب و توزيع فشار آب در مواد متخلخل

Fides.GeoStability.2008.318 نرم‌افزار تحليل پايداري شيب، فشار خاك و ظرفيت باربري با استفاده از روش تحليل المان سينماتيك

Fides.GroundSlab.2009.013 نرم‌افزار تحليل‌ و طراحي پي‌هاي سطحي

Fides.PilePro.2009.013 نرم‌افزار محاسبة پي‌هاي سرشمع با فرض اثرات انحراف خطي و غيرخطي

Fides.Settlement2.5D.2009.034 نرم‌افزار محاسبة نشست در انواع پي‌ها

Fides.Settlement.2007.302 نرم‌افزار محاسبة شست در انواع پي‌هاي مستطيلي، دايره‌اي و نواري

Fides.SlipCircle.2009.204 نرم‌افزار تحليل و محاسبه مسائل پايداري با روش دايره لغزش

Fides.Walls.2008.337 نرم‌افزار تحليل انواع ديوارهاي نگهبان (سپرهاي فولادي، تيرهاي نگهبان، ديوارهاي بتني درجا)

Fides.Walls.Dimensioning.2009.040 نرم‌افزار ويژة تعيين اندازة پوشش‌ها در سپرهاي فولادي، ستون‌هاي ممتد و ديوارهاي بتني درجا

Fides.Walls-FEM.2009.021 نرم‌افزار تحليل اجزاي محدود براي ديوارهاي حفاري‌ها

Fides.WinTube.2009.155 نرم‌افزار قدرتمند تحليل تونل در محيط دوبعدي و سه‌بعدي خاك

Fine.Geo5.9.14
نرم‌افزار چند منظورة تحليل‌هاي خاكي مشتمل بر 26 ماژول تحليلي

Geo&Soft-Collection

Geo&Soft.Accecalc.3.0 نرم‌افزار ويژه تعيين تغييرمكان تخته سنگ‌ها تحت بارهاي ديناميكي بر اساس داده‌هاي شتاب‌نگاشت

Geo&Soft.Cecap.3.0 نرم‌افزار ويژة تحليل و طراحي پي‌هاي سطحي

Geo&Soft.Clasrock.3.0 نرم‌افزار ويژة طبقه‌بندي سنگ با دو روش RMR و انديس Q

Geo&Soft.Clustar.3.01 نرم‌افزار ويژة جمع‌آوري و مديريت اطلاعات زمين‌شناسي

Geo&Soft.Dbsond.3.05 نرم‌افزار ويژة پردازش اطلاعات زمين‌شناسي و ژئوتكنيكي مربوط به نتايج آزمايش‌هاي در محل

Geo&Soft.Diadim.3.02 نرم‌افزار ويژة تحليل سپري‌ها و تيغه‌هاي نگهبان

Geo&Soft.Eletom.3.013 نرم‌افزار ويژه براي ايجاد مقطع قائم خاك بر اساس اطلاعات اشعة X

Geo&Soft.Happie.3.0 نرم‌افزار ويژه براي تعريف و محاسبة نواحي مستعد آلودگي در نزديكي محل دفن زباله‌ها

Geo&Soft.Ila.3.0 نرم‌افزار ويژه براي تحليل پايداري شيب‌ها در خاك‌هاي دانه‌اي

Geo&Soft.Inquimap.1.02 نرم‌افزار ويژة تحليل سفره‌هاي آب زیرزمینی