ﺍﯾﺮﻭﮊﻝ

ایروژل ﻣﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﻫﻮﺍ. ﺁﯾﺮﻭﮊﻝ ﺳﺒﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺍﺵ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﻮﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻡ ﺟﺎﻣﺪﺍﺕ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﯾﺮﻭﮊﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1931 ﺗﻮﺳﻂ "ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﮐﯿﺴﺘﻠﺮ "، ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﮋﻭ‌ﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺳﺘﻨﻔﻮﺭﺩ ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﮐﺸﻒ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﺎً ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺍﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ " ﺩﻭﺩ ﻣﻨﺠﻤﺪ " ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﻭﮊﻝ ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ 0.5 ﮔﺮﻡ ﻭﺯﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﻭﻧﯽ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻭﺯﻥ ﯾﮏ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ! ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮﺩﺵ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﺎﯾﻖ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺎﺳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺯﺩﮔﯽ ﺭﻭﺑﺎﺕ ﺳﻮﺋﺠﺮﻧﺮ ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﯾﺦ، ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺑﺒﺮﻧﺪ!
از ایرو ژل به عنوان عایق حرارتی در لایه های میکرونی استفاده می شود. این متریال از صنایع هوا فضا وارد صنعت ساختمان شده و شرکتهای ایرانی هم در زمینه فرآوری و استفاده از آن فعالیت می کنند اگر از این ماده استفاده شود شما عایق حرارتی به ضخامت ۵-۷-۱۰ سانتیمتر را با دیتایل های سخت و پیچیده کنار گذاشته و با یک لایه ۲ و۳ میلیمتری در روی سطح داخلی دیوار فضا را عایق بندی حرارتی می کنید و یک انقلاب در سیستم عایق کاری ساختمان است. پس برای ساختمانهای قدیمی و آنهایی که عایق بندی نشده اند به سادگی قابل اجرا است.