چند سوالات اجرایی

 

سؤال اول :
در يك سازه بتني ، رابطه وزن آرماتور مصرفي با مساحت زير بنا چيست ؟ يعني به ازاي هر متر مربع زير بنا چه مقدار آرماتورمصرف مي شود ؟ ( البته اين سؤال خيلي راحته و اكثر دوستان محاسب و مجري پاسخ رو مي دونند)
بين 43 تا 53 كيلو گرم بر متر مربع

سؤال دوم :
نسبت وزن آرماتور مصرفي به ازاي هر متر مربع از فنداسيون سازه بتني به مساحت زير بنا چيست؟
يعني به ازاي هر متر مربع فنداسيون چه مقدار آرماتور مصرف مي شود ؟

بين 9 تا 18 كيلو گرم بر متر مربع(معمول : 11-13)

سؤال سوم :
به ازاي هر متر مربع سقف يك سازه بتني چه مقدار آرماتور مصرف مي شود ؟
با آرماتور تيرچه 20 تا 25 كيلو گرم بر متر مربع

سؤال چهارم :
نسبت وزن آرماتور مصرفي در ستون به زيربناي ساختمان بتني چقدر است ؟ يعني به ازاي هر متر مربع از زيربنا چه مقدار آرماتور در ستون مصرف مي شود ؟
بين 12 تا 18 كيلو گرم بر متر مربع

سؤال پنجم :
مقدار متر طول تيرچه به نسبت مساحت سقف در يك سازه بتني
 ( و يا فلزي با سقف تيرچه و بلوك ) چقدر است ؟

بين 4/1 تا 6/1 برابر (بسته به مقدار سطحي كه تيرها در پلان اِشغال ميكنند)

سؤال ششم :
ميزان آرماتور مصرفي به طور متوسط در هر متر طول تيرچه چقدر است ؟
با حرارتي و منفي حدود 12-13 كيلو گرم بر متر طول تيرچه

سؤال هفتم:
ميزان وزن آرماتور حرارتي به مساحت سقف چقدر است ؟
(يعني بطور تقريبي در هر متر مربع از سقف يك سازه بتني چه مقدار آرماتور حرارتي مصرف مي شود ؟
06/1 كيلو گرم بر متر مربع
سؤال فوق رو مي توان در مورد آرماتور منفي ( سر تيرچه ) هم مطرح كرد؟
بين 1-2/1 كيلو گرم بر متر مربع

سؤال هشتم :
ميزان سيمان مصرفي به ازاي هر متر مربع از سازه فونداسيون ، سقف و ستون يك سازه بتني به تفكيك چقدر است ؟
150تا 250 كيلو گرم بر متر مربع ( بسته به ارتفاع سقف و تكي يا دوبل بودن تيرچه) -
اين نسبتها ميتوانند جهت پروژه هاي موردي متفاوت باشند. – فونداسيون 43 ستون 6 و سقف 51 درصد از مقدار فوق ، توجه : سقف بسته به ضخامت و دوبل بودن ميتواند درصد بسيار بسيار بزرگتري را به خود اختصاص داد.

سؤال نهم :
تعداد آجر مصرفي در تيغه هاي 11 سانتي متري و ديوارهاي 22 و 35 سانتي متري در هر متر مربع از ديوار به تفكيك نوع آجر چه تعداد است .( منظور از انواع آجر ، آجر فشاري ، لفتون و سفال در ابعاد مختلف است )
زبره و مشابه : 60 و 120 و 180 عدد

سؤال دهم :
نسبت مساحت ديوار در يك سازه
(اعم از ديوارهاي پيراموني و تيغه هاي جداكننده داخلي ) به مساحت زيربنا چيست
(در نتيجه پاسخ به اين سئوال و سئوال چهاردهم مي توان تعداد تقريبي آجر مورد نياز يك پروژه را تخمين زد)
از 95 تا 115 درصد - اين نسبتها ميتوانند جهت پروژه هاي موردي متفاوت باشند.

سؤال يازدهم :
ميزان شن و سيمان مصرفي در اجراي يك متر مربع از ديوارهاي مورد سئوال نهم چقدر است ؟ عيار سيمان رو در ملات مورد استفاده طبق كليات مندرج در صفحه 5 فهرست بهاي ابنيه سال 88 فرض كنيد تا بشه گفت طبق يك مرجع قانوني در نظر گرفته شده
ديوار 11 سانتي :
سيمان 7 كيلوگرم و شن و ماسه 66 كيلوگرم

ديوار 22 سانتي : سيمان 14 كيلوگرم و شن و ماسه 132 كيلوگرم

ديوار 35 سانتي : سيمان 22.3 كيلوگرم و شن و ماسه 210 كيلوگرم

سؤال دوازدهم :
نسبت مساحت گچ و خاك بدنه و سقف ( به تفكيك ) به مساحت زير بنا چقدر است ؟
بدنه :‌85 تا 100 درصد – سقف 80 تا 85 درصد - اين نسبتها ميتوانند جهت پروژه هاي موردي متفاوت باشند.

سئوال سيزدهم :
وزن گچ و خاك مصرفي در هر متر مربع براي ضخامت يك سانتي متر چقدر است؟ ( البته با مراجعه به جداول موجود در مبحث ششم مقررات ملي ساختمان مي تونيم به راحتي اين نسبت رو حساب كنيم . كه بعد از آن خيلي راحت براي ضخامت 5/2 سانتي متر كه مبناي پرداخت در فهرست بهاي ابنيه است اين محاسبه انجام مي شه
 ( البته براي هر ضخامت ديگه اي هم مي شه حساب كرد )
40 كيلوگرم بر متر مربع ديوار.
نتيجه :
با توجه به جواب سئوال دهم و دوازدهم و اين سئوال حدودا مي شه وزن گچ مورد نياز براي انجام عمليات گچ و خاك يك ساختمان رو بصورت تقريبي بر اساس ضخامت مورد نياز حساب كرد

سئوال چهاردهم :
نسبت وزن گچ سفيد جهت اجراي سفيد كاري در يك متر مربع چقدر است ؟ ( خيلي كه بخواهيم اجرايي صحبت كنيم ، مي شه بپرسيم با هر كيسه گچ 50 كيلويي ، چند متر مربع رو مي شه سفيدكاري كرد ؟)
باتوجه به سؤالات قبلي ميتوان به ميزان گچ سفيد مورد نياز براي يك پروژه پي برد .
13 كيلوگرم بر متر مربع ديوار.
يعني 85/3 متر مربع ديوار را.