نکات مفید حقوقی

1-تا زمانی که جایگزین ناظر انصرافی تعیین نشده به این دلیل که پروژه نمی تواند بدون ناظر باقی بماند مسئولیت نظارت پروژه همچنان بر عهده ناظر اول می باشد.
*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

2- قبل از شروع هرگونه تغییر در ملک (تخریب،تفکیک، حصارکشی، ساخت و ساز و ...) دریافت پروانه الزامی است .
*ماده 100 قانون شهرداریها

3- اگر مالکی پس از چندین سال بعد از ساخت برای پایان کار مراجعه کرد، ذیل امضاء جمله «ملک برابر ضوابط زمان صدور پروانه احداث شده است» نوشته شود.
*تبصره 7 ماده 100-مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( لزوم احداث بنا برابر ضوابط و نقشه های منضم به پروانه )

4-قبل از شروع گودبرداری، در صورتیکه املاک مجاور قدیمی بوده و یا امکان بروز حادثه وجود داشته باشد حتماً «تامین دلیل» برای ساختمانهای اطراف بگیریم (کاهش تقصیر)
*ماده 4 قانون مسئولیت مدنی

5- ناظر نباید بدون رضایت کتبی همسایه اجازه دهد تا مالک اقدام به تخریب دیوار مشترک نماید (رضایت کتبی حتی المقدور با امضاء دو شاهد عادل و یا محضری باشد.)
*ماده 118 قانون مدنی

6- بیمه کارگاهی می بایست اشخاص ثالث (همسایگان ، عابرین ، پیمانکاران جزء و...)را نیز شامل شود.
*ماده 13 قانون مسوولیت مدنی

7- تخلف مالک از مجوزهای قانونی را به شهرداری منطقه و رونوشت آن را به سازمان نظام مهندسی ، اداره بازرسی کار (مهندسین موارد مربوط به ایمنی) و معاونت پیشگیری از جرم ارسال نمایید.
*تبصره 7 ماده 100- آیین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی –مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

8- تهیه نقشه های ازبیلت به عهده مجری می باشد و برای پروژه های زیر 800 متر در صورت لزوم و به دلیل فقدان مجری ذیصلاح بر عهده مالک می باشد.
*مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

9- مهندسین ناظر در زمان مهر و امضاء نقشه ها حتماً جمله «تایید نقشه های طراحی و محاسبات مجوز اجرا نبوده و مالک موظف است مسیر قانونی را برای پروانه یا اصلاح پروانه طی نماید » در پایین امضاء خود بنویسند.
*مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح پروانه ها

10- چنانچه مالک یک سقف اضافه نماید و از صلاحیت ناظر خارج گردد، طی نامه ای به سازمان اعلام گردد که از صلاحیت ناظر به دلیل افزایش سقف یا زیر بنا خارج شده است و تقاضای تعیین ناظر جدید شود.
*ماده 30 قانون و ماده 3 آیین نامه اجرایی

11- طبق مصوبه هیأت 4 نفره برای پروژه های گروه « دال » استفاده از خدمات آزمایشگاه بتن و جوش الزامی است.
*مباحث نهم و دهم مقررات ملی

12- مالک موظف است شروع عملیات اجرایی را کتباً به ناظر هماهنگ کننده جهت اطلاع رسانی به سایر ناظرین اطلاع دهد و بقیه مراحل را ناظر هماهنگ کننده می بایست به مهندسین ناظر اطلاع دهد.
*مصوبه شوراهای اداری مندرج در ظهر یا انتهای پروانه ها

13- در طرح ارجاع کار چنانچه مالک شروع به کار نکند مهندسین ناظر می توانند الباقی حق الزحمه خود را ( 15% در مرحله سفتکاری و 15% در مرحله بهره برداری ) طبق شرایط ذیل دریافت کنند.
گروه «الف» و «ب» بعد از گذشت یکسال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد ازگذشت دوسال 15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه «ج» بعد ازگذشت 1/5 سال از زمان صدور پروانه، 15%حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از سه سال 15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
گروه «د» بعد ازگذشت دو سال از زمان صدور پروانه ،15% حق الزحمه مربوط به سفت کاری و بعد از گذشت چهار سال15%حق الزحمه مربوط به بهره برداری
*مصوبه هیأت مدیره و هیأت 4 نفره

14- مسئولیت مهندس ناظر معمار و نقشه بردار قبل از گودبرداری شروع میشود .کنترل بر و کف پیشروی طولی و یا عرضی، درز انقطاع و تطبیق تیپ نقشه ها با زمین و ....
*مصوبه شرح خدمات گروههای مهندسی – مبحث دوم

15- گزارش تخلفات مالکین می بایست «به موقع» به شهرداری منطقه ارسال شود در غیر اینصورت مهندسین از طرف شهرداری به شورای انتظامی معرفی می شوند (طبق قانون)
*تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها

16- در صورت تعویض ناظر، ناظر جدید می بایست از مالک تقاضا کند تا مرحله ای از کار را که ناظر قبلی نظارت داشته اند به تایید و مهر و امضاء ایشان برساند به عنوان مثال چنانچه مالک یک سقف به ساختمان پنح سقف اضافه نماید ناظر قبلی در کارت نظارت می بایست تا سقف پنجم را تایید و مهر و امضا نماید.
*تبصره 7 ماده 100

17- در ماههای حرام «محرم، رجب، ذی القعده ،ذی الحجه» در صورت بروز حادثه (فوت عوامل کارگاهی) مبلغ دیه فوت به مقدار 1/3 اضافه می گردد.
*قانون مجازات اسلامی