برق رایگان برای ساختمان ها

سيستم  فتوولتائيك مي‌تواند در هر آب و هوايي كار كند. درست است كه در آب و هواي ابري و يا باراني ميزان توليد انرژي الكتريسيته كاهش پيدا مي‌كند، ولي به هر حال اين ميزان هيچ وقت در هنگام روز از 25% ميزان حداكثر ظرفيت توليد انرژي سيستم كمتر نخواهد بود. اين در حالي است كه در شرايط معمولي تا 80% ميزان توليد حداكثر سيستم، انرژي الكتريسيته توليد خواهد شد.
 استفاده از  انرژي خورشيدي جهت تامين  برق:

 ساختمان‌هايي كه بيش از يك چهارم مايل از منبع توليد انرژي فاصله دارند مي‌توانند با كمك سيستم فتوولتائيك، انرژي  برق را به بهاي انرژي سوخت فسيلي در اختيار داشته باشند.
براي مناطق دور افتاده كه برق رساني به آن‌ها مشكل است مانند مراكز ارتباطي خارج از شهر و همچنين مناطق نظامي بهترين روش توليد انرژي استفاده از فن‌آوري فتوولتائيك است.

 سلول‌هاي_خورشيدي امروزي حتي مي‌توانند به عنوان شيشه پنجره كار كنند. اين سلول‌ها اين قابليت را دارند كه بين 80% تا 90% نور خورشيد را از خود عبور دهند. اين كيفيت باعث مي‌شود كه پنجره‌هايي مجهز به سلول‌هاي خورشيدي بتوانند به خنك ماندن هواي داخل خانه در تابستان كمك كنند و همچنين #ساختمان را هم زيباتر نمايان كنند و هم انرژي الكتريسيته مورد نياز ساختمان را تهيه كنند.
 
وقتي از سلول خورشيدي در يك پنجره استفاده مي‌شود، سلول نصب شده حتي بهتر از شيشه عمل مي‌كند و بنابراين به اين ترتيب در مصرف  مصالح ساختماني ساختمان نيز صرفه جويي مي‌شود. بدين ترتيب پنجره‌اي داريم كه براي ما انرژي الكتريسيته نيز توليد مي‌كند!
امروزه در بسياري نقاط دنيا، خانه هاي مدرن بسياري وجود دارند كه با كمك سيستم هاي فتوولتائيك با حداقل نياز به برق عمومي و يا حتي بدون نياز به برق عمومي، انرژي مورد نياز خود را به طور مستقل توليد مي‌كنند.