الزامات بلوكهاي گچي سوراخدار

1-  به طور كلي كاربرد عمد ه بلوك هاي گچي در ساخت تيغه هاي غيرباربر يا پوشش مستقل ديوار و محافظت ستو نها، چاه آسانسور و غيره در برابر آتش است.
2- استفاده از بلوك هاي گچي سوراخدار با رعايت الزامات زير، به عنوان تيغه غيرباربر در وجوه داخلي كليه ديوا رهاي ساختمان مجاز است.
3- كليه مشخصات فيزيكي، مكانيكي و شيميايي اين نوع بلوك ها بايد مطابق استاندارد ملي ايران شماره 2786باشد.
4- ويژگي هاي گچ مورد استفاده در توليد بلوك هاي گچي بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره    269-1باشد.
5- كليه مشخصات مربوط به نحوه اجراي بلوك هاي گچي بايد مطابق با استاندارد
 BS EN15318-07و و يراشهاي بعد از آن باشد
6- آزمون هاي لازم براي تعيين تخت بودن بلوك ها، چگالي خشك گچ سخت شده در بخش توپر بلوك ، جرم و قابليت جذ ب آب بلوك هاي گچي دافع آب بايد مطابق با PH ، سطحي، مقاومت خمشي ، مقدار رطوبت استاندارد ملي ايران شماره 2786 انجام شود.
7- در بلوك هاي گچي سوراخدار لازم است، فاصله بين سوراخ ها و فاصله بين هر سوراخ و سطح بلوك حداقل  15 ميليمتر و حجم كلي فضاي توخالي كمتر از 40 درصد حجم بلوك باشد.
8- انحراف از تخت بودن بلو كهاي منفرد نبايد بيشتر از يك ميليمتر باشد.
9- حداقل ضخامت بلوك گچي سوراخدار مورد استفاده براي تيغه هاي غير باربر، 80 ميليمتر است.

10- مقدار ميانگين رطوبت بلوك هاي گچي نبايد از 6 درصد و مقدار رطوبت هر بلوك منفرد از 8 درصد بيشتر باشد.
11- استفاده از بلوك هاي گچي معمولي در بخشي از ساختمان كه در معرض رطوبت قرار دارد مجاز نيست .كاربرد بلوك هاي گچي مشروط بر آن است كه از بلوك هاي گچي دافع آب كه قابليت جذب آب آن ها به حداكثر 5 درصد وزن خشك بلوك محدود شده است، استفاده شود.
12- درصورتي كه طول و ارتفاع ديوار اجرا شده با بلوك گچي سوراخدار به ترتيب از 5 متر و 3 متر بيشتر شود، استفاده از كلا فبندي قابل قبول از نظر ساز هاي براي تقويت ديوار الزامي است.
13- در نصب بلوك هاي گچي سوراخدار، بايد تامين پايداري اين بلوك ها و ديوار كامل حاصله در برابر بارهاي خارج از صفحه مد نظر قرار گرفته و تمهيدات لازم به عمل آيد.
14- اتخاذ تدابير لازم در نصب ديوار به سازه اصلي براي عدم مشاركت در سختي جانبي الزامي است.
15- استفاده از بلوك هاي گچي در مجاورت سرويس هاي بهداشتي و فضاهاي مرطوب در ساختمان مجاز نميباشد.
16- رعايت الزامات زيست محيطي در مواد و مصالح به كار برده شده در اين محصول الزامي است.
17- بلوك هاي گچي سوراخدار از نظر واكنش در برابر آتش بايد، مطابق استاندارد ملي ايران شماره 8299  مورد آزمون قرار گرفته و دسته بندي شوند
18- مقاومت در برابر آتش يك سيستم از بلوك هاي گچي‌كه با استفاده از ملات مخصوص اتصال بلوك هاي گچي به هم متصل شده اند‌، بايد مطابق با الزامات مقررات ملي ساختماني و نشريه 444 مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تهيه شود.
19- صدابندي صداي هوابرد جداكننده هاي بين واحدهاي مستقل و پوسته خارجي ساختمان بايد مطابق مبحث‌18 مقررات ملي ساختمان تامين شود.