ترک سرد در جوش

خطرناک ترین ، پیچیده ترین  و ناشناخته ترین نوع عیب در جوش می باشد که به انها ترک های ناشی از هیدروژن و یا ترک های تاخیری نیز می گویند . این ترک ها در اثر تنشها و بعد از انجماد جوش توسعه پیدا میکنند از دلایل اصلی بروز این نوع ترک محبوس ماندن هیدروژن در فلز جوش است

علل تشکیل ترک سرد:
 این نوع ترک زمانی اتفاق می افتد که هر چهار عامل زیر همزمان وجود داشته باشند .

1-     مقدار هیدروژن در فلز جوش
2-     تنشهای کششی بالا
3-     ساختار مستعد
4-      دمای نسبتا پایین

مکانیزم تشکیل ترک سرد:
ترک اغلب با تقویت تنشهای نزدیک ناپیوستگی های فلز جوش و فلز پایه یا نزریک شیارهای مکانیکی قطعه جوش داده شده اتفاق می افتد .
منبع اصلی هیدروژن در جوشکاری بخارات ابی در قوس جوشکاری می باشد و محدوده و میزان ان به نو.ع فرایند مورد استفاده بستگی دارد . اتم هیدروژن می تواند به اسانی در فولاد نفوذ کرده و در مرز دانه ها حرکت کند

روشهای جلوگیری از بروز ترک سرد
1-     تغییر تکنیک جوشکاری
2-     کم کردن سرعت جوشکاری
3-     رعایت دمای پیش گرم و بین پاسی
4-     استفاده از الکترود های کم هیدروژن در فرایند  SMAW  و رعایت دمای باز پخت
5-     رعایت ترتیب جوشکاری
6-      جوشکاری با حرارت ورودی پایین تر
7-     استفاده از الکترودهایی که ترکیب شیمیایی مناسب دارند
8-     افزایش ضخامت هر پاس جوش
9-     جلوگیری از ورود هیدروژن