اجرای سقف تیرچه بلوک

اجزاي تشكيل دهنده سقف تيرچه عبارتند از:
1)    تيرچه
2)    بلوك
3) ميلگرد ممان منفي
4) ميلگرد حرارتي
5) كلاف عرضي
6) بتن
كه توضيحات آنها  به قرار زير است:
1- تيرچه:
متداولترين نوع آن تيرچه بتني مي باشد كه با قالب سفالي يا بدون قالب تهيه ميشود . تيرچه هاي معمولي با خرپا مسلح ميشود كه خرپا از سه قسمت تشكيل شده است .
اول: ميلگرد هاي كف خرپا كه تعداد و قطر انها با محاسبه بدست مي آيد.براي اينكه اين ميلگردها هنگام بتن ريزي جابجا نشوند بهتر است آنها را توسط يك يا چند ميلگرد عرضي جوش داد.


دوم: ميلگردهاي فوقاني خرپا كه از ميلگردهاي سايز 8 يا 10 آجدار بوده و داخل بتن سقف و ميلگردهاي حرارتي قرار ميگيرد .
سوم: ميلگردهاي مارپيچ يا مهاري خرپا كه ميلگرد كف را به ميلگرد فوقاني وصل مي كند.اين خرپا را داخل قالب فلزي يا سفالي قرار ميدهند. آنگاه بتني با عيار 400  يا 450 بامصالح ريز دانه تهيه كرده ودر قالبي با ابعاد 4 سانتي متر ارتفاع و10 سانتي متر پهنا ميريزند وتوسط ميز لرزان آن را ويبره ميكنند.

چه قالب سفالي وچه فلزي باشد تيرچه بايد چند روز در حوضچه هاي آب قرار گيرد.
اگر از قالب سفالي استفاده ميشود بهتر آن است كه قبل از بتن ريزي قالب هارا در حوض هاي آب قرار داد   تاكاملا" زنجاب شود زيرا در غير اين صورت آب بتن مجاور خود را مكيده  وآن را پوك مي كند .
در موقع بتن ريزي تيرچه بهتر است خرپا را قدري جابجا كنيم تا مطمئن شويم كه كليه ميلگرد هاي تحتاني آن داخل بتن قرار گيرد.

2- بلوك:
بلوكهاي مورد استفاده در سقفهاي تيرچه بلوك  معمولا" بتني يا سفالي است وهيچ گونه باري را تحمل نمي كند وفقط به عنوان قالب مورد استفاده قرار ميگيرد.
بلوكهاي سفالي از نظر وزن سبكتر بوده و بار كمتري به ساختمان وارد ميكند. عرض بلوكها معمولا" 40 سانتيمتر بوده وگاهي تا 60 سانتيمتر هم ميرسد وارتفاع تابع ضخامت وبار سقف، بين 20تا25 سانتيمتر ميباشد.

بلوك بايد طوري طرح شود كه به راحتي قابل حملو نقل بوده و روي تيرچه قرار بگيرد .
بلوكها داراي لبه أي هستند كه توسط آن روي تيرچه قرار ميگيرند.اگر از تيرچه با قالب سفالي استفاده شود بهتر است از بلوك سفالي استفاده شود زيرا به علت هماهنگ بودن
مصالح سينه كاري روي سقف ايجاد سايه نميكند.

3-ميلگرد ممان منفي:
با فرض اينكه تكيه گاه تيرچه ها گيردار فرض شود در محل تكيه گاه مماني ايجاد مي گردد كه ميبايستي بوسيله ميلگردي تحمل شود ،به اين لحاظ اگر دو عدد تيرچه به يك تير ختم شود ميلگرد فوقاني تيرچه ها را بوسيله قطعه ميلگردي  به طول 2 تا 5/2 متر  به يكديگر  متصل مينمايند . معمولا" از ميلگردي به قطر 8 يا 10 استفاده مي گردد . در آخرين دهانه كه تيرچه به يك تير ختم ميگرددميلگردي را به صورت گونيا خم نموده و قسمت مستقيم را روي آهن فوقاني تيرچه گذاشته وچند جاي آن را با سيم آرماتور بندي مي بندند.

4- ميلگرد حرارتي :
بعد از تمام شدن سقف ، يكسري ميلگرد در جهت عمود بر ميلگردهاي بالاي تيرچه به فاصله تقريبي 25تا 40 سانتي متر قرار ميدهند .قطر اين ميلگردها با محاسبه تعيين ميشود ومعمولا" بين 6تا8 ميليمتر مي باشد. اين ميلگردها بايد به كليه اهنهاي تيرچه با سيم ارماتور بندي بسته شود.

5-كلاف عرضي :
از دهانه 2/4 متر به بالا در وسط دهانه بين بلوكها (عمود بر جهت تيرچه) فاصله در حدود 10 سانتيمتر قرار ميدهند وزير اين فاصله را تخته أي قرار مي دهند ودرون اين فاصله حداقل 2 ميلگرد به قطر 10 ميليمتر يكي بالا ويكي پائين قرار ميگيرد.ميلگرد بالا را به ميلگردهاي بالائي تيرچه مي بندند و ميلگرد پائين را به اهنهاي مارپيچ تيرچه متصل مي كنند واين فضا بعدا" به وسيله بتن پر ميشود.

6- بتن ريزي:
بعد از چيدن تيرچه و بلوك و بستن آرماتورهاي  تيرها و بستن ميلگردها ي ممان منفي و ميلگردهاي حرارتي اقدام به بتن ريزي مي نمائيم . نكته قابل توجه اين است كه كليه بتن سقف در يك روز ريخته شود . محل قطع بتن بهتر است روي بلوكها باشد نه روي تيرها و شاه تيرها.

 

برای آگاهی از قیمت و خرید تیرچه و بلوک اینجا کلیک کنید.