سقف CLS

این سقف به جهت اجرای آسان و بدون نیاز به تجهیزات خاص برای اجرا میتواند خلا موجود در بین سیستمهای نوین را پر کند چرا که هر یک از سازه های ارائه شده وارداتی ، هنوز نتوانسته اند به طور موثر جایگزین سیستمهای سنتی شوند و هر یک بازار بسیار محدودی را به خود اختصاص داده اند و برای بسیاری ناشناخته مانده اند که بخشی از عدم فراگیر شدن آنها به دلیل مشکلات اجرایی ، عدم وجود اکیپهای اجرایی با مهارت جهت اجرای این سازه ها و نیاز به تجهیزات خاص برای اجرا و در درجه بعدی هزینه بالاتر این سقفها که بعضی به صورت مستقیم و بعضی دیگر به صورت غیر مستقیم و یا هر دو مورد بر سازنده تحمیل میکنند میباشد.

مزایای CLS نسبت به سقفهای مشابه را میتوان چنین بر شمرد:

- کاهش هزینه ساخت سقف برای سازندگان ساختمان
- سبک تر شدن سازه و در نتیجه کاهش هزینه ساخت سازه
- افزایش سرعت اجرای سقف
- عدم نیاز به شمع و امکان اجرای چندین سقف به طور همزمان
- کیفیت ساخت بالا
- اجرای آسان قالب بندی
- اجرای ساده سقف توسط اکیپهای فعال در کشور با کمترین آموزش
- عدم نیاز به تجهیزات خاص جهت اجرا