تعاريف واژه هاي مورد استفاده در شهرداري ها

1- قطعه‌مالكيت:قطعه‌زمين‌داراي‌حدود مشخص و سند مالكيت رسمي .

2- تفكيك: تقسيم يك قطعه مالكيت به چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف(عكس عمل تجميع).

3- تجميع: ادغام چند قطعه مالكيت جهت استفاده واحد يا مختلف ( عكس عمل تفكيك )

4- مساحت قطعه مالكيت يا مساحت زمين : مساحت محاسبه شده از ابعاد مندرج در سند مالكيت رسمي .

5-سطح‌ساختماني‌يازيربنا:سطح‌ساخته‌شده‌درمجموعه‌طبقات‌ساختمان .

6- ارتفاع ساختمان يا بنا : فاصله مرتفع ترين نقطه بام و در صورت وجود سقف شيبدار مرتفع ترين خط الراس بام از سطح گذر اصلي .

7- سطح‌معبر:متوسط‌ارتفاع‌بالاترين و پائين‌ترين نقطه گذرها ، گذرهاي مشرف به قطعه مالكيت .

8- پيلوت: قسمتي از ساختمان هم سطح گذر كه به صورت فضائي شامل ستونها و بدون ديوارهاي جداكننده بوده و فاصله زير سقف آن از گذر 20/2 الي 5/2 باشد .

9- زيرزمين: قسمتي از ساختمان كه ارتفاع روي سقف آن از سطح گذردرقسمت‌مربوطه‌حداكثر20/1 متر باشد ويا محوطه پيلوت .

10- طبقه همكف: قسمتي از ساختمان كه فاصله كف آن از سطح گذر حداكثر 20/1 متر و يا ارتفاع سقف آن از گذر بيش از 20/1 متر باشد و همچنين طبقه روي پيلوت .
@
11-طبقات‌فوقاني:كليه‌طبقات‌ساختمان‌كه‌روي‌طبقه‌همكف ساخت شود .

12- برقطعه مالكيت يا بر زمين: قسمت يا قسمتهائي از حدود يك مالكيت كه مجاور گذر قرار داشته باشد.

13- فضاي آزاد (حياط): سطحي از قطعه مالكيت كه در آن هيچگونه ساختماني احداث نشده و فقط براي درختكاري ، گلكاري ، استخر . حوض ، آب نما ايوان غيرمسقف و ساير استفاده هاي محوطه سازي تخصيص داده شده باشد .

14- پاركينگ : محل نگهداري صرفاّ وسائل نقليه به غير از محوطه ادارات ، محلهاي كار و غيره كه هر آن قابل دسترسي باشد .

15- ايوان: سطح سرپوشيده در طبقه همكف كه بين ساختمان و فضاي آزاد قرار گيرد

16-بالكن:سطح‌سرپوشيده‌درطبقات بنا كه حداقل يك‌طرف آن باز شد .

17- تراس يا مهتابي : سطح ساختمان غير مسقف به غير از بام .

18-پيش‌آمدگي‌ياكنسول:هرگونه‌بيرون‌آمدگي‌ساختمان‌درطبقات‌فوقاني.

19- درخت : در ضوابط طرح تفصيلي اصفهان درخت به گياهاني اتلاق مي شود كه حداقل ارتفاع آن دو متر و محيط آن 50 سانتي متر باشد .

20- باغ : قطعه مالكيتي يا زميني كه به ازاء هر 5 متر مربع آن حداقل يك درخت وجود داشته باشد .

21- سطح مشرف: سطوحي از ساختمان كه در حريم اشراف ساختمان ديگري قرار گيرند .