مقاوم سازی

مقاوم­ سازي در علم نوين مهندسي عمران به معناي بالا بردن مقاومت يك سازه (ساختمان) در برابر نيروهاي وارده است .مقاو­م­ سازي در مورد ساختمان­ هاي از پيش ساخته شده و در حال ساخت كاربرد دارد، لذا لازم است مخاطبين به اين امر مهم توجه داشته باشند كه وقتي صحبت از مقاوم­ سازي می­شود، منظور ساختمان­ هاي قديمي و درحال ساخت می­ باشند و ساختمان­ هايي كه هنوز ساخته نشده ­اند در اين مقوله مورد بررسي قرار نمي­ گيرند.

دلایل اصلی مقاوم­ سازی ساختمان­ ها :

1- خطاهای طراحی

2- اشتباهات و ضعف ­های اجرایی

3- افزایش بارهای وارده به سازه به علت افزایش تعداد طبقات و یا تغییر کاربری

4- تغییرات آیین نامه­ های طراحی و بارگذاری

5- تاثیر شرایط محیطی مخرب

پس از ارزيابي آسيب پذيري يک ساختمان در برابر زلزله و مشخص شدن نقاط ضعف، ميتوان نسبت به ارائه طرح مقاوم سازي اقدام نمود. هدف از مقاوم سازي بهبود رفتار سازه در برابر نيروهاي ناشي از زلزله ميباشد بطوري که پس از انجام عمليات مقاوم سازي بتوان انتظار داشت در سطوح خطر مختلف، خرابيها و خسارات وارده بر اجزاي ساختمان در حدود سطح عملکرد مورد انتظار مي باشد. به عنوان مثال ميزان خسارات کلي وارده بر يک ساختمان با سطح عملکرد ايمني جاني در حد متوسط پيش بيني ميشود به اين معنا که انتظار ميرود سختي و مقاومت باقيمانده در تمام طبقات وجود داشته، سيستم باربر ثقلي عمل کند. همچنين در اين سطح عملکرد از خطرات فروريزش اشياء جلوگيري شده اما بسياري از تأسيسات ساختمان و عناصر معماري صدمه مي بينند. جهت رسیدن به اين مقصود لازم است هر طرح مقاومسازي بطور دقيق و مطابق با وضعيت موجود ساختمان مورد بررسي قرار گرفته تا بتوان نسبت به برآورده شدن معيارهاي پذيرش موجود در آيين نامه هاي معتبر، در اعضاي سازه اي و غيرسازه اي اطمينان حاصل نمود. معيارهايي که در يک طرح مقاوم سازي مدنظر قرار مي گيرد مبتني بر اصول کلي طراحي ساختمانهاي مقاوم در برابر زمين لرزه مي باشد با اين تفاوت که در اين حالت به دليل وجود محدوديتهاي ناشي از وضعيت موجود از لحاظ سازه اي و معماري، نوع کاربري و... روند طراحي با مشکلات بيشتري همراه بوده، لزوم انديشيدن به راهکارهاي متنوع تري را طلب مي نمايد.