قیمت سقف کاذب، کف پوش، دیوار پوش

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- سقف کاذب
- کف پوش
- دیوار کوب و دیوار پوش
- کاغذ دیواری

سقف کاذب تاریخ به روز رسانی : 1394/04/24
ردیف نام کالا توضیحات برند واحد قیمت (تومان)
 1  صفحات روکش دار کچی 6.5 RG پالت ضخامت 6.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  7.700
 2  صفحات روکش دار کچی 8.5 RG پالت  ضخامت 8.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  7.700
 3  صفحات روکش دار کچی 9.5 RG پالت  ضخامت 9.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  7.700
 4  صفحات روکش دار کچی 9.5 RG قطعه  ضخامت 9.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  7.700
 5  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 6  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG240 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 7  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2500 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 8  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG250 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 9  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG280 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2800 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 10  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 11  صفحات روکش دار کچی 12.5 RG3000 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران  متر مربع  8.300
 12  صفحات روکش دار کچی 15 RG240 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  9.900
 13  صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران  متر مربع  9.900
 14  صفحات روکش دار کچی 15 RG3000 قطعه  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران  متر مربع  9.900
 15  صفحات روکش دار کچی 18 RG240 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  12.200
 16  صفحات روکش دار کچی 18 RG3000 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
 کناف ایران  متر مربع  12.200
 17  صفحات روکش دار کچی 12.5 MR240 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  10.300
 18  صفحات روکش دار کچی 12.5 MR280 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2800 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  10.300
 19  صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  10.300
 20  صفحات روکش دار کچی 12.5 MR3000 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  10.300
 21  صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  9.000
 22  صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2400 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  9.000
 23  صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2500 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2500 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  9.000
 24  صفحات روکش دار کچی 12.5 FR2800 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2800 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  9.000
 25  صفحات روکش دار کچی 12.5 FR3000 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  9.000
 26  صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  11.880
 27  صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2400 قطعه  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  11.800
 28  صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2500 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2500 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  11.800
 29  صفحات روکش دار کچی 12.5 FM2800 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2800 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  11.800
 30  صفحات روکش دار کچی 12.5 FM3000 پالت  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  11.800
 31  صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  12.400
 32  صفحات روکش دار کچی 15 MR3000 قطعه  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  12.400
 33  صفحات روکش دار کچی 18 MR2400 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت
 کناف ایران  متر مربع  14.500
 34  صفحات روکش دار کچی 15 FR2400 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  10.700
 35  صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  10.700
 36  صفحات روکش دار کچی 15 FR3000 قطعه  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  10.700
 37  صفحات روکش دار کچی 18 FR2400 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  13.300
 38  صفحات روکش دار کچی 18 FR3000 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 3000 mm
صفحه مقاوم در برابر آتش
 کناف ایران  متر مربع  13.300
 39  صفحات روکش دار کچی 15 FM2400 پالت  ضخامت 15 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  13.400
 40  صفحات روکش دار کچی 18 FM2400 پالت  ضخامت 18 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
صفحه مقاوم در برابر رطوبت و آتش
 کناف ایران  متر مربع  16.000
 41  صفحات مصلح سیمانی اکواپانل خارجی   ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  63.000
 42  صفحات مصلح سیمانی اکواپانل داخلی  ضخامت 12.5 mm
عرض 1200mm طول 2400 mm
 کناف ایران  متر مربع  63.000
 43  تایل سقفی 60*60  ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید  کناف ایران  متر مربع  7.900
 44  تایل سقفی 60*60  ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL  کناف ایران  متر مربع  8.700
 45  تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC  ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید  کناف ایران  متر مربع  9.700
 46  تایل سقفی ساده 60*60 روکش PVC  ضخامت 9.5 ساده رنگ شده سفید پشتAL  کناف ایران  متر مربع  10.500
 47  تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی  بدون روکش با فیلس در پشت تایل  کناف ایران  متر مربع  8.300
 48  تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی  رنگ شده سفید با فیلس در پشت تایل  کناف ایران  متر مربع  9.700
 49  تایل سقفی 60*60 اکوستیک پانچ خطی روکش PVC  با فیلس در پشت تایل  کناف ایران  متر مربع  13.200
 50  تایل طرح دار یاقوت روکشPVC  کد 238  کناف ایران  متر مربع  9.300

 

کف پوش تاریخ به روز رسانی : 1394/04/24
ردیف نام کالا ساخت واحد قیمت (تومان)
 1  پارکت لمینت آرتا - ARTA  ایران،لیسانس بلژیک  متر مربع  -
 2  پارکت لمینت پارکلام - PARKELAM  ترکیه  متر مربع  -
 3  پارکت لمینت مون لاک - MOONLOC  ترکیه  متر مربع  38.000
 4  پارکت لمینت ایشیک - ISIK  ترکیه  متر مربع  38.000
 5  پارکت لمینت ای تی سی - ITC  چین،لیسانس آلمان  متر مربع  38.000
 6  پارکت لمینت واریو - VARIO  ترکیه  متر مربع  39.000
 7  پارکت لمینت آرت دکو - ART DECO  ترکیه  متر مربع  39.000
 8  پارکت لمینت آلویز - ALWAYS  چین،لیسانس انگلستان  متر مربع  -
 9  پارکت لمینت کرونواورجینال-KRONO  آلمان  متر مربع  47.000
 10  پارکت لمینت سوپرنیچر-SPERNATURE  چین،لیسانس انگلستان  متر مربع  50.000
 11  پارکت لمینت کرونوتکس-KRONOTEX  آلمان  متر مربع  -
 12  پارکت لمینت باراباس-BRABUS  آلمان  متر مربع  -
 13  پارکت لمینت جاوا-JAVA  چین،لیسانس آلمان  متر مربع  56.000
 14  پارکت لمینت 12MM ای تی سی - ITC  چین،لیسانس آلمان  متر مربع  56.000
 15  پارکت لمینت ایگر - EGGER  آلمان  متر مربع  55.000
 16  پارکت لمینت 12MM باراباس-BRABUS  آلمان  متر مربع  -
 17  کفپوش بارتولی - BARTOLI  چین  متر مربع  20.000
 18  کفپوش پلیژن - POLYGEN  ایران  متر مربع  21.000
 19  کفپوش رونین - RONIN  چین  متر مربع  22.500
 20  کفپوش استراتیفی - STERATIFIE  چین  متر مربع  24.000
 21  کفپوش مودا - MODA  چین  متر مربع  26.000
 22  کفپوش تیمبرلند - TIMBERLAND  تایوان  متر مربع  25.000
 23  کفپوش ال جی برایت - LG  کره  متر مربع  26.500
 24  کفپوش ال جی سوپریم - LG  کره  متر مربع  28.500
 25  کفپوش تی اکو - T ECO  چین  متر مربع  30.500
 26  کفپوش ورزشی تارکت - TARKETT  مجارستان  متر مربع  65.000
 27  کفپوش ورزشی جیم فیت - JIM FIT  مجارستان  متر مربع  110.000

 

دیوارپوش و دیوار کوب تاریخ به روز رسانی : 1394/04/24
ردیف نام کالا ساخت واحد قیمت (تومان)
 1  دیوارپوش PVC داتیس (DATISS)  -  متر مربع  19.000
 2  دیوارپوش PVC همت پلاست (HEMMATPELAST)  -  متر مربع  20.800
 3  دیوارپوش MDF ای جی ای (AGE)  -  متر مربع  26.500
 4  دیوارپوش MDF کرونوگرین (KRONOGREEN)  -  متر مربع  27.500

 

کاغذ دیواری تاریخ به روز رسانی : 1394/04/25
ردیف نام کالا ابعاد واحد قیمت (تومان)
 1 کاغذ دیواری  فانتزیا-FANTASIA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  50.000
 2 کاغذ دیواری  گلد-GOLD  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  53.000
 3 کاغذ دیواری  وارن-WARREN  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  58.000
 4 کاغذ دیواری  هیمن-HAYMAN  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  58.000
 5 کاغذ دیواری  فیز-FIZZ  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  60.000
 6 کاغذ دیواری  تیتان-TITAN  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  64.000
 7 کاغذ دیواری  اولترا-ULTRA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  65.000
 8 کاغذ دیواری  روستر استوری-STORY  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  63.000
 9 کاغذ دیواری  روستر دیریم-DREAM  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  63.000
 10 کاغذ دیواری  ورتیکو-VERTIKO  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  68.000
 11 کاغذ دیواری  پیورالگانس-PURE ELEGANC  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  73.000
 12 کاغذ دیواری  ادیتو-EDITO  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  73.000
 13 کاغذ دیواری  فشن ویک-FASHIONWEEK  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  78.000
 14 کاغذ دیواری  گریس-GRACE  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  78.000
 15 کاغذ دیواری  بریکس-BRIX  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  80.000
 16 کاغذ دیواری  مودنا-MODENA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  83.000
 17 کاغذ دیواری  کیدز اند تین kids & teen  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  85.000
 18 کاغذ دیواری  تایلز اند مور Tiles & more  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  90.000
 19 کاغذ دیواری  کارنیوال-CARNIVAL  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  95.000
 20 کاغذ دیواری  روبینیا-RUBINIA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  98.000
 21 کاغذ دیواری  والنتینو-VALENTINO  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  115.000
 22 کاغذ دیواری  ریتز-RITZ  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  115.000
 23 کاغذ دیواری  ایزابلا-ISABELA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  110.000
 24 کاغذ دیواری  سیاتل-SEATTEL  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  110.000
 25 کاغذ دیواری  مادرید-MADRID  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  120.000
 26 کاغذ دیواری  باربارا بیکر B.B  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  130.000
 27 کاغذ دیواری  تراینون TRAINON  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  150.000
 28 کاغذ دیواری  مدله-MODELLE  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  185.000
 29 کاغذ دیواری  آلتا مدا-ALTAMODA  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  185.000
 30 کاغذ دیواری  رگالیس-REGALIS  عرض 53 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  210.000
 31 کاغذ دیواری  بارسلونا-BARCELONA  عرض 70 سانتیمتر-طول9متر  متر مربع  235.000
 32 کاغذ دیواری  مگنیفیکا-MAGNIFICA  عرض 70 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  240.000
 33 کاغذ دیواری  هریتاج HERITAGE  عرض106سانتیمتر-طول15متر  متر مربع  240.000
 34 کاغذ دیواری  داماسک DAMASK  عرض106سانتیمتر-طول15متر  متر مربع  240.000
 35 کاغذ دیواری  بلوسوم BLOSSOM  عرض106سانتیمتر-طول15متر  متر مربع  240.000
 36 کاغذ دیواری  لوهاس LOHAS  عرض106سانتیمتر-طول15متر  متر مربع  240.000
 37 کاغذ دیواری  آرشیتکسچر-ARCHITEXTURE  عرض 70 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  248.000
 38 کاغذ دیواری  لافنیس-LAFENICE  عرض 70 سانتیمتر-طول10متر  متر مربع  283.000

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 3421 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:47
این مورد را ارزیابی کنید