قیمت میلگرد

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- میلگرد نمره 5.5
- میلگرد نمره 6
- میلگرد نمره 6.5
- میلگرد نمره 8
- میلگرد نمره 10
- میلگرد نمره 12
- میلگرد نمره 14
- میلگرد نمره 16
- میلگرد نمره 16.5
- میلگرد نمره 18
- میلگرد نمره 20
- میلگرد نمره 22
- میلگرد نمره 25
- میلگرد نمره 28
- میلگرد نمره 30
- میلگرد نمره 32
- میلگرد نمره 34
- میلگرد نمره 36
- میلگرد نمره 40
- میلگرد نمره 50

 

میلگرد سایز 5.5 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
 1  میلگرد سایز 5.5  ساده  کلاف  A1  تهران  کیلوگرم -  -
 2  میلگرد سایز 5.5  ساده  کلاف  A2  کویر کاشان  کیلوگرم  -  -
 3  میلگرد سایز 5.5  ساده  کلاف  A2  چین/بندر امام  کیلوگرم -  -

 

میلگرد سایز 6 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 6  ساده  کلاف  A1  کویر کاشان    -  1.640

 

میلگرد سایز 6.5 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1  میلگرد سایز 6.5  ساده  کلاف  A1  تهران  کیلوگرم -  -
2  میلگرد سایز 6.5  ساده  کلاف  A2  کاشان  کیلوگرم -  -

 

میلگرد سایز 8 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  ظفر بناب  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 8  آجدار  کلاف  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.790
4 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  قزوین  کیلوگرم - -
5 میلگرد سایز 8  آجدار  کلاف  A2  الیگودرز  کیلوگرم  - -
6 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A3  فولاد احرامیان یزد  کیلوگرم -  -
7 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  آذر فولاد امین  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  پارس آرمان  کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 8  آجدار  کلاف  A2  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
11 میلگرد سایز 8  آجدار  شاخه  A2  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
12 میلگرد سایز 8  ساده  کلاف  A2  کویر کاشان  کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 10 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  فولاد کیان کاشان  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  آریان فولاد  کیلوگرم -  -
3 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.810
4 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  فولاد احرامیان یزد  کیلوگرم -  -
5 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A4  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.880
6 میلگرد سایز 10 آجدار کلاف A2  الیگودرز  کیلوگرم  - -
7 میلگرد سایز 10 آجدار کلاف A2  کویر کاشان  کیلوگرم  -  -
8 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  قزوین  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  بردسیر کرمان  کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  کوثر اهواز  کیلوگرم  - -
11 میلگرد سایز 10 آجدار کلاف A2  کوثر اهواز  کیلوگرم  -  -
12 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
13 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
14 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  امیرکبیر خزر  کیلوگرم  - -
15 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  ابهر  کیلوگرم - -
16 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  ظفر بناب  کیلوگرم  - -
17 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  آذرفولاد امین  کیلوگرم  - -
18 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  آناهیتا گیلان  کیلوگرم  - -
19 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  قزوین  کیلوگرم - -
20 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  آریان فولاد  کیلوگرم  - -
21 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  پارس آرمان  کیلوگرم  - -
22 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A2  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  - -
23 میلگرد سایز 10 آجدار شاخه A3  شاهرود  کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 12 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 12 آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم   1.790
2 میلگرد سایز 12 آجدار  شاخه  A4 کویر کاشان  کیلوگرم  -  1.860
3 میلگرد سایز 12  آجدار   شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان  کیلوگرم -  1.770
4 میلگرد سایز 12  آجدار   شاخه  A3 ظفربناب  کیلوگرم - -
5 میلگرد سایز 12  آجدار   شاخه  A2 پرشین فولاد  کیلوگرم  - 1.680
6 میلگرد سایز 12  آجدار   شاخه  A3 فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -

 

 

میلگرد سایز 14 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
2 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  شاهرود  کیلوگرم  - -
4 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  صدر لرستان  کیلوگرم  - -
5 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  میانه  کیلوگرم  -  -
6 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  بردسیر کرمان  کیلوگرم  -  -
7 میلگرد سایز 14  ساده  کلاف  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان  کیلوگرم - 1.770
10 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.770
11 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  قزوین کیلوگرم  - -
12 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  زاگرس کیلوگرم  -  -
13 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین کیلوگرم  - -
14 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد کیلوگرم  - -
15 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  ابهر کیلوگرم - -
16 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  نیشابور کیلوگرم - -
17 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز کیلوگرم  - -
18 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  بردسیر کرمان کیلوگرم  - -
19 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  آریان فولاد کیلوگرم - -
20 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  امیرکبیر خزر کیلوگرم  - -
21 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  آناهیتا گیلان کیلوگرم  -  -
22 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب کیلوگرم - -
23 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان کیلوگرم - -
24 میلگرد سایز 14  آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد کیلوگرم - 1.640

 

میلگرد سایز 16 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 16  آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان کیلوگرم  - -
4 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  امیر کبیر خزر کیلوگرم - -
5 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  صدر لرستان کیلوگرم  -  -
6 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  شاهرود کیلوگرم  - -
7 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  قزوین کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد کیلوگرم  -  -
9 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  آناهیتا گیلان کیلوگرم  -  -
11 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش کیلوگرم  -  -
12 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  ابهر کیلوگرم - -
13 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب کیلوگرم - -
14 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  آریان فولاد کیلوگرم - -
15 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A2  بردسیر کرمان کیلوگرم  - -
16 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  هیربد کیلوگرم  - -
17 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد کیلوگرم - 1.640
18 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  نیشابور کیلوگرم - -
19 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  بردسیر کرمان کیلوگرم  -  -
20 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان کیلوگرم  - 1.770
21 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A4  کویر کاشان کیلوگرم - 1.820
22 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز کیلوگرم  - -
23 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  زاگرس کیلوگرم - -
24 میلگرد سایز 16   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان کیلوگرم  - 1.785

 

میلگرد سایز 16.5 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 16.5  ساده  کلاف A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 18 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 18  آجدار  شاخه  A3  زاگرس  کیلوگرم - -
2 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  بردسیر کرمان  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  نیشاپور  کیلوگرم - -
4 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  میانه  کیلوگرم  -  -
5 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم - -
6 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
7 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد  کیلوگرم - 1.640
9 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.740
10 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A4  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.820
11 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  شاهرود کیلوگرم  - -
12 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز کیلوگرم  - -
13 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب کیلوگرم -  -
14 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  هیربد کیلوگرم - -
15 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین کیلوگرم  - -
16 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد کیلوگرم  -  -
17 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  امیرکبیر خزر کیلوگرم - -
18 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  آناهیتا گیلان کیلوگرم  -  -
19 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  فولاد احرامیان یزد کیلوگرم -  -
20 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A2  بردسیر کرمان کیلوگرم  - -
21 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  ابهر کیلوگرم - -
22 میلگرد سایز 18  آجدار  شاخه  A3  آریان فولاد کیلوگرم - -
23 میلگرد سایز 18   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان کیلوگرم - 1.725
24 میلگرد سایز 18  آجدار  شاخه  A3  قزوین کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 20 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 20  آجدار  شاخه  A3  بردسیر کرمان  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان  کیلوگرم - 1.725
4 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
5 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم - 1.740
6 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A4  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.820
7 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  هیربد  کیلوگرم - -
8 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  صدر لرستان  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  شاهرود  کیلوگرم  - -
11 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  نیشابور کیلوگرم - -
12 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین کیلوگرم  - -
13 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  ابهر کیلوگرم - -
14 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز کیلوگرم  - -
15 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  آریان فولاد کیلوگرم - -
16 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب کیلوگرم  - -
17 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  زاگرس کیلوگرم - -
18 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب کیلوگرم - -
19 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  امیرکبیر خزر کیلوگرم - -
20 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A2  بردسیر کرمان کیلوگرم  - -
21 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد کیلوگرم  -  -
22 میلگرد سایز 20   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد کیلوگرم - -

 

میلگرد سایز 22 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 22  آجدار  شاخه  A3  زاگرس  کیلوگرم  -  -
2 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  نیشابور  کیلوگرم - -
4 میلگرد سایز 22  آجدار  شاخه  A3  ابهر  کیلوگرم  - -
5 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز  کیلوگرم  - -
6 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب  کیلوگرم -  -
7 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان  کیلوگرم - 1.710
10 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  امیرکبیر خزر  کیلوگرم  -  -
11 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  هیربد کیلوگرم - -
12 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب کیلوگرم  - -
13 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  شاهرود کیلوگرم  - -
14 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان کیلوگرم - -
15 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  آریان فولاد کیلوگرم  - -
16 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد کیلوگرم - 1.640
17 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  آناهیتا گیلان کیلوگرم  -  -
18 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان کیلوگرم  - 1.740
19 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A4  کویر کاشان کیلوگرم  -  1.820
20 میلگرد سایز 22   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش کیلوگرم  -  -

 

میلگرد سایز 25 تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 25  آجدار  شاخه  A3  آناهیتا گیلان  کیلوگرم  -  -
2 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز  کیلوگرم  - 1.485
3 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3-A4  کویر کاشان  کیلوگرم - -
4 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  نیشابور  کیلوگرم - -
5 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب  کیلوگرم  - 1.545
6  میلگرد سایز 25  ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
7  میلگرد سایز 25  آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
10 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  آریا ذوب  کیلوگرم  -  -
11 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  امیرکبیر خزر کیلوگرم  -  -
12 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  هیربد کیلوگرم - -
13 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  ابهر کیلوگرم  -  -
14 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  میانه کیلوگرم  -  -
15 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد کیلوگرم - 1.510
16 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد کیلوگرم  - -
17 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  زاگرس کیلوگرم  -  -
18 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  شاهرود کیلوگرم  - -
19 میلگرد سایز 25   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان کیلوگرم - -

 

میلگرد سایز 28 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 28  آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.540
2 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  ظفر بناب  کیلوگرم  - 1.545
3 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  -  -
4 میلگرد سایز 28   ساده  شاخه  A3-A4  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
5 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز  کیلوگرم  - -
6 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  صدر لرستان  کیلوگرم  - -
7 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  -  -
8 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  پرشین فولاد  کیلوگرم - 1.510
9 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین  کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  میانه  کیلوگرم  -  -
11 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  نیشابور کیلوگرم  - -
12 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان کیلوگرم  - -
13 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  زاگرس کیلوگرم  -  -
14 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش کیلوگرم  -  -
15 میلگرد سایز 28   آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 30 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 30  آجدار  شاخه  A3  میانه  کیلوگرم  -  -
2 میلگرد سایز 30   آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 30   آجدار  شاخه  A3  کوثر اهواز  کیلوگرم  - -
4 میلگرد سایز 30   آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
5 میلگرد سایز 30   ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
6 میلگرد سایز 30   آجدار  شاخه  A3-A4  کویر کاشان  کیلوگرم - -

 

میلگرد سایز 32 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 32  آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  زاگرس  کیلوگرم  -  -
3 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  شاهین بناب  کیلوگرم  - -
4 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3-A4  کویر کاشان  کیلوگرم - 1.540
5 میلگرد سایز 32  آجدار  شاخه  A3  صدر لرستان  کیلوگرم  - -
6 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  میانه  کیلوگرم  -  -
7 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  آذر فولاد امین  کیلوگرم  - -
8 میلگرد سایز 32   ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
9 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  نیشابور  کیلوگرم  - -
10 میلگرد سایز 32   آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
11 میلگرد سایز 32  آجدار  شاخه  A3  کاوه تیکمه داش  کیلوگرم  -  -
12 میلگرد سایز 32  آجدار  شاخه  A3  ذوب آهن اصفهان  کیلوگرم  -  -

 

میلگرد سایز 34 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 34  ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -

 

میلگرد سایز 36 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 36  آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 36  ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.550

 

میلگرد سایز 40 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 40  ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -
2 میلگرد سایز 40  آجدار  شاخه  A3  فولاد آلیاژی یزد  کیلوگرم  - -
3 میلگرد سایز 40  آجدار  شاخه  A3  کویر کاشان  کیلوگرم  - 1.550

 

میلگرد سایز 50 تاریخ به روز رسانی : 1395/06/13
ردیف سایز نوع میلگرد نوع بسته استاندارد محصول واحد قیمت (تومان)
بنگاه کارخانه
1 میلگرد سایز 50  ساده  شاخه  A1  کویر کاشان  کیلوگرم  - -

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 4219 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:47
این مورد را ارزیابی کنید