قیمت سیم و کابل

لیست قیمت مصالح ساختمانی مکانیکی الکتریکی

جداول لیست قیمت مصالح به شرح زیر می باشد :

- سیم افشان
- سیم مفتولی
- سیم نایلون
- سیم کیسه ای
- کابل های افشان
- کابل آنتن
- کابل های زوجی
- سیم زیرگچی

سیم افشان تاریخ به روز رسانی : 1396/07/17
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  سیم افشان  0.5 × 1 هدایت الکتریک متر 238  
 2  سیم افشان  0.75 × 1 هدایت الکتریک متر  341  
 3  سیم افشان  1 × 1 هدایت الکتریک متر 421  
 4  سیم افشان  1.5 × 1 هدایت الکتریک متر 580  
 5  سیم افشان  2.5 × 1 هدایت الکتریک متر 937  
 6  سیم افشان  4 × 1 هدایت الکتریک متر 1.470  
 7  سیم افشان  6 × 1 هدایت الکتریک متر 2.150  
 8  سیم افشان  10 × 1 هدایت الکتریک متر 3.930  
 9  سیم افشان  16 × 1 هدایت الکتریک متر 6.330  
10  سیم افشان  25 × 1 هدایت الکتریک متر 9.850  
 11  سیم افشان  0.5 × 1 هادی نورگستر حلقه 24.100  
 12  سیم افشان  0.75 × 1 هادی نورگستر حلقه 34.200  
13  سیم افشان  1 × 1 هادی نورگستر حلقه 42.500  
14  سیم افشان  1.5 × 1 هادی نورگستر حلفه 58.200  
15  سیم افشان  2.5 × 1 هادی نورگستر حلقه 94.000  
16  سیم افشان  4 × 1 هادی نورگستر حلقه 147.300  
17  سیم افشان  6 × 1 هادی نورگستر حلقه 215.200  

 

سیم مفتولی تاریخ به روز رسانی : 1395/09/07
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  سیم افشان  0.5 × 1 کابل تهران متر    
 2  سیم مفتولی  0.75 × 1 کابل تهران متر    
 3  سیم مفتولی  1 × 1 کابل تهران متر    
 4  سیم مفتولی  1.5 × 1 کابل تهران متر    
 5  سیم مفتولی  2.5 × 1 کابل تهران متر    
 6  سیم مفتولی  4 × 1 کابل تهران متر    
 7  سیم مفتولی  6 × 1 کابل تهران متر    
 8  سیم مفتولی  10 × 1 کابل تهران متر    
 9  سیم مفتولی  16 × 1 کابل تهران متر    
 10  سیم مفتولی  0.5 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 11  سیم مفتولی  0.75 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 12  سیم مفتولی  1 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 13  سیم مفتولی  1.5 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 14  سیم مفتولی  2.5 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 15  سیم مفتولی  4 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 16  سیم مفتولی  6 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 17  سیم مفتولی  10 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر    
 18  سیم مفتولی  16 × 1 سیمین الکتریک خراسان متر -  

 

 

سیم نایلون تاریخ به روز رسانی : 1396/07/17
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  سیم نایلون  0.35 × 2 هادی نورگستر حلقه  39.400  
 2  سیم نایلون  0.5 × 2 هادی نورگستر حلقه 54.600  
 3  سیم نایلون  0.75 × 2 هادی نورگستر حلقه  74.500  
 4  سیم نایلون  1 × 2 هادی نورگستر حلقه 90.500  
 5  سیم نایلون  1.5 × 2 هادی نورگستر حلقه  121.600  
 6  سیم نایلون  2.5 × 2 هادی نورگستر حلقه 196.200  

 

سیم کیسه ای تاریخ به روز رسانی : 1394/04/21
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  سیم کیسه ای  0.5 × 2  افشان مشهد متر    
 2  سیم کیسه ای  0.75 × 2  افشان مشهد متر    
 3  سیم کیسه ای -  آنتن 3c-2v  افشان مشهد متر    
 4  سیم کیسه ای -  آنتن صادراتی  افشان مشهد متر    

 

 

کابل های افشان تاریخ به روز رسانی : 1396/07/17
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  کابل های افشان  0.5 × 2  هدایت الکتریک متر    
 2  کابل های افشان  0.75 × 2 هدایت الکتریک متر  867  
 3  کابل های افشان  1 × 2 هدایت الکتریک متر 1.030  
 4  کابل های افشان  1.5 × 2 هدایت الکتریک متر 1.460  
 5  کابل های افشان  2.5 × 2 هدایت الکتریک متر 2.330  
 6  کابل های افشان  4 × 2 هدایت الکتریک متر 3.600  
 7  کابل های افشان  6 × 2 هدایت الکتریک متر

5.160

 
 8  کابل های افشان  10 × 2 هدایت الکتریک متر 8.910  
 9  کابل های افشان  0.75 × 3 هدایت الکتریک متر 1.290  
 10  کابل های افشان  1 × 3 هدایت الکتریک متر 1.530  
 11  کابل های افشان  1.5 × 3 هدایت الکتریک متر 2.120  
 12  کابل های افشان  2.5 × 3 هدایت الکتریک متر 3.330  
 13  کابل های افشان  4 × 3 هدایت الکتریک متر 5.130  
 14  کابل های افشان  6 × 3 هدایت الکتریک متر 7.440  
 15  کابل های افشان  10 × 3 هدایت الکتریک متر 12.800  
 16  کابل های افشان  0.75 × 4 هدایت الکتریک متر 1.660  
 17  کابل های افشان  1 × 4 هدایت الکتریک متر 1.970  
 18  کابل های افشان  1.5 × 4 هدایت الکتریک متر 2.800  
 19  کابل های افشان  2.5 × 4 هدایت الکتریک متر 4.360  
 20  کابل های افشان  4 × 4 هدایت الکتریک متر 6.810  
 21  کابل های افشان  6 × 4 هدایت الکتریک متر 9.700  
 22  کابل های افشان  10 × 4 هدایت الکتریک متر 16.500  
 23  کابل های افشان  16 × 4 هدایت الکتریک متر 26.200  
 24  کابل های افشان  1.5 × 5 هدایت الکتریک متر 3.560  
 25  کابل های افشان  2.5 × 5 هدایت الکتریک متر 5.680  
 26  کابل های افشان  4 × 5 هدایت الکتریک متر 8.870  
 27  کابل های افشان  6 × 5 هدایت الکتریک متر 12.500  
 28  کابل های افشان  10 × 5 هدایت الکتریک متر 21.400  
29  کابل های افشان  1.5 × 7 هدایت الکتریک متر 4.920  

 

کابل آنتن تاریخ به روز رسانی : 1396/07/17
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1 کابل آنتن معمولی فویلدلر/ 3C هادی نورگستر متر 632.3  
 2 کابل آنتن صادراتی/ 4.5C هادی نورگستر متر 1.176  
 3 کابل آنتن آلومینیوم/ 4.5C هادی نورگستر متر 422  
 4 کابل آنتن 4.5C/Azal CCA هادی نورگستر متر 456  
 5 کابل آنتن 4.5C/RG59 هادی نورگستر متر 1.216  
 6 کابل آنتن 4.5C/CCA RG59 هادی نورگستر متر 558  
 7 کابل آنتن /ترکیبی 4.5C /CCA RG59 هادی نورگستر متر 882  

 

کابل های زوجی تاریخ به روز رسانی : 1397/07/17
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  کابل های زوجی -  1 زوج 0.50 هادی نورگستر متر 289  
 2  کابل های زوجی -  2 زوج 0.50 هادی نورگستر متر 465  
 3  کابل های زوجی -  4 زوج 0.50 هادی نورگستر متر 825  
 4  کابل های زوجی -  6 زوج 0.50 هادی نورگستر متر 1.190  
 5  کابل های زوجی -  2 زوج فویل دار 0.60 هادی نورگستر متر  770  
 6  کابل های زوجی -  4 زوج فویل دار 0.60 هادی نورگستر متر 1.367  
 7  کابل های زوجی -  6 زوج فویل دار 0.60 هادی نورگستر متر  1.859  
 8  کابل های زوجی -  2 زوج فویل دار 0.6 CCA هادی نورگستر متر  282  
 9  کابل های زوجی -  4 زوج فویل دار 0.6 CCA هادی نورگستر متر  596  
 10  کابل های زوجی -  6 زوج فویل دار 0.6 CCA هادی نورگستر متر  863  

 

سیم زیرگچی تاریخ به روز رسانی : 1394/04/21
ردیف نام کالا برند واحد قیمت (تومان) خرید
 1  سیم زیرگچی  0.75 × 2  افشان مشهد متر    
 2  سیم زیرگچی  1 × 2  افشان مشهد متر    
 3  سیم زیرگچی  1.5 × 2  افشان مشهد متر    
 4  سیم زیرگچی  1 × 3  افشان مشهد متر    
 5  سیم زیرگچی  1.5 × 3  افشان مشهد متر    
 6  سیم زیرگچی  ارت 0.75 × 1  افشان مشهد متر  -  
 7  سیم زیرگچی   ارت 1.5 × 1  افشان مشهد متر    
 8  سیم زیرگچی  ارت 2.5 × 1  افشان مشهد متر    
 9  سیم زیرگچی  ارت 4 × 1  افشان مشهد متر    
 10  سیم زیرگچی  ارت 6 × 1  افشان مشهد متر    
 11  سیم زیرگچی  سیم جنگی  افشان مشهد متر    
 12  سیم زیرگچی  تلفنی 0.60  افشان مشهد متر  -  
 13  سیم زیرگچی  تلفنی 0.50  افشان مشهد متر  -  
 14  سیم زیرگچی  تلفنی 0.40  افشان مشهد متر  -  

 

اپلیکیشن دستیار مهندس - قیمت مصالح

 


بازدید 22798 بار آخرین ویرایش در پنج شنبه, 02 فروردين 1397 ساعت 04:42
این مورد را ارزیابی کنید