بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
1101 مطالعات و خدمات نظارت کارهای لوله کشی آب و فاضلاب 1350/1/1
1102 شرح خدمات مطالعات پل 1350/1/1
1103 شرح خدمات نظارت پل 1350/1/1
1104 شرح خدمات مطالعات راه اصلی 1350/1/1
1105 شرح خدمات نظارت راه اصلی 1350/1/1
1106 شرح خدمات مطالعات بهسازی راه 1350/1/1
1107 شرح خدمات مطالعات راه فرعی 1350/1/1
1108 شرح خدمات نظارت راه فرعی 1350/1/1
1109 ضریب های منطقه مربوط به فهرست های بها (پیمانكاری) 1350/1/1