بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
101 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري و زهكشي سال 1392 1392/03/27
102 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ساخت و ترميم قنات سال 1392 1392/03/27
103 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته انتقال و توزيع آب روستايي سال 1392 1392/03/27
104 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبياري تحت فشار سال 1392 1392/03/27
105 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1392 1392/03/27
106 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته چاه سال 1392 1392/03/27
107 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات برقي سال 1392 1392/03/27
108 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته تأسيسات مكانيكي سال 1392 1392/03/27
109 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته خطوط انتقال آب سال 1392 1392/03/27
110 ابلاغ فهرست بهاي واحد پايه رشته ابنيه سال 1392 1392/03/27
111 شرح خدمات همسان مديريت طرح 1392/03/25
112 اصلاح شرايط اختصاصي آيين نامه طبقه بندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 11/12/1381 هيأت محترم وزيران 1392/03/06
113 اصلاح جداول آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هيات وزيران) 1392/01/31
114 مجموعه پرسش و پاسخ هاي تعرفه ژئوتكنيك و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205 1391/11/21
115 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 1391/11/09
116 شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 1391/11/09
117 تبيين بخشنامه شماره 68118/100 مورخ 21/8/1391 با عنوان دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاي بهره وري و بهبود كيفيت صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها 1391/10/18
118 نحوه جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي فاقد تعديل 1391/10/11
119 اصلاح جداول يك تا هفت آيين نامه تشخيص صلاحيت پيمانكاران اجراي پروژه هاي صنعتي به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 22/12/1380 هيات وزيران) و جداول بخشنامه شماره 135947/100 مورخ 21/8/1385 در رسته هاي مربوط 1391/08/28
120 دستورالعمل رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات 1391/08/24
121 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها 1391/10/18
122 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها 1391/08/21
123 تصويب نامه درخصوص تعيين نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383 1391/08/21
124 دستورالعمل انضباط مالي و ارتقاء بهره وري و بهبود كيفيت و صرفه جويي در هزينه و زمان اجراي طرح ها 1391/08/21
125 دستورالعمل تعيين دامنه قيمت هاي متناسب پيشنهادي در مناقصات يك مرحله اي و دو مرحله اي 1391/08/14
126 انعقاد پيمان بر اساس فهرست بهاي تجميع شده راه، باند فرودگاه و زيرسازي راه آهن 1391/08/14
127 دستورالعمل نحوه رسيدگي به تخلفات انتظامي (حرفه اي) مشاوران 1391/08/14
128 حق الزحمه مطالعات ژئوفيزيك سال 1391 1391/08/14
129 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي هادي روستايي H 1391 1391/08/10
130 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه M 1391 1391/08/10
131 دستورالعمل تعديل حق الزحمه خدمات تهيه طرح هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K 1391 1391/08/10
132 نرخ فولاد و سيمان در دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390 1391/07/25
133 ضريب شاخص هاي موقت دوره هاي سه ماهه اول و دوم سال 1391 1391/07/25
134 تعرفه خدمات ژئوتكنيك و مقاومت مصالح 1391/06/12
135 تعرفه خدمات نقشه برداري 1391 1391/06/12
136 شاخص هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره هاي سه ماهه سوم و چهارم سال 1390 1391/06/04
137 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌ ‌هاي هادي روستايي H 1390 1391/05/01
138 نرخ فولاد و سيمان در دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1390 1391/05/01
139 شاخص‌هاي قطعي تعديل آحادبها، دوره‌هاي سه ماهه اول و دوم سال 1390 1391/05/01
140 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌هاي توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصيلي شهرها K 1390 1391/05/01
141 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفيزيك 1390 1391/05/01
142 دستورالعمل تعديل حق‌الزحمه خدمات تهيه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحيه M 1390 1391/05/01
143 دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قيمت حامل هاي انرژي با اعمال قانون هدفمندكردن يارانه ها در پيمان هاي فاقد تعديل 1391/05/01
144 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1391 1391/04/27
145 ممنوعيت مدرک فروشي و تنظيم اطلاعات نادرست براي تشخيص صلاحيت 1391/01/17
146 تعيين معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور بعنوان نماينده جمهوري اسلامي ايران در fib 1390/12/22
147 صلاحيت و ارجاع كار خدمات پژوهشي و تحقيقاتي مربوط به مراكز تحقيقاتي قانوني (اصلاحيه آيين‌نامه خريد خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388) 1390/12/02
148 دستورالعمل مبلغ ظرفيت مجاز پيمانكاران براي شركت در مناقصه، ارزيابي كيفي و ارجاع كار 1390/11/25
149 تعرفه خدمات كارشناسي پايش و بررسي پرونده‌هاي مشاوران و پيمانكاران 1390/10/20  
150 جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها 1390/8/23
151 استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات 1390/6/15
152 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) 1390/4/21
153 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1390 1390/4/19
154 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1390 1390/4/19
155 نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 1390/4/19
156 شاخص های قطعی تعدیل آحادبها، دور ههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 1390/4/19
157 اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 23/4/1383 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت 1390/2/27
158 شاخص‌های موقت تعدیل دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1389 1390/2/27
159 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC 1390/2/3
160 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC 1390/2/3
161 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC 1390/2/3
162 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC 1390/2/3
163 تصمیمات كمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران و پیمانكاران و EPC 1390/2/3
164 تجزیه بهای فهرست‌های پایه (نسخه سال 1389) 1389/12/25
165 تجزیه بهای فهرست‌های پایه (نسخه سال 1389) 1389/12/25
166 آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات 1389/12/24
167 آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات 1389/12/24
168 لغو بخشنامه شماره 174548/101 مورخ 7/10/84 با عنوان اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی 1389/12/14
169 نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1389 1389/12/14
170 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1389 1389/11/20
171 ظرفیت مجاز كاری پیمانكاران 1389/11/18
172 دستورالعمل نحوه مشاركت، همكاری و ارجاع كار گروه مشاركت مشاوره 1389/9/13
173 اطلاعیه بسیار مهم در مورد حراست از اطلاعات شناسه كاربری و رمز عبور سامانه‌های معاونت 1389/9/6
174 اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره 1389/8/29
175 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه M 1389 1389/8/15
176 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی H 1389 1389/8/15
177 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K 1389 1389/8/15
178 حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن 1389 1389/8/15
179 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك 1389 1389/8/15
180 اصلاح كاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای كار 1389/8/15
181 نحوه و مهلت اطلاع‌رسانی در بانك اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور 1389/8/15
182 راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره 1389/8/15
183 حق‌الزحمه مطالعات راه 1389 1389/8/15
184 فهرست خدمات مراحل چهارگانه اكتشاف سنگ آهن - نشریه شماره 536 1389/8/15
185 ضوابط زیست‌ محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها - نشریه شماره 535 1389/8/15
186 دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن - نشریه شماره 531 1389/8/15
187 تعاریف تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و كوچك در محاسبه تجربه كاری شركت‌های پیمانكاری 1389/8/5
188 تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یك 1389/7/3
189 راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب 1389/7/3
190 راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب 1389/7/3
191 دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها 1389/6/27
192 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
193 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
194 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
195 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
196 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
197 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
198 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
199 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1389 1389/6/6
200 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها 1389/4/26