بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
201 تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره 1389/4/26
202 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره 1389/4/26
203 فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره 1389/4/26
204 حداكثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی 1389/4/26
205 تغییر در حوزه تعریف رشته‌های ماده (6) آیین‌نامه و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران 1389/4/26
206 نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 1389/4/26
207 شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388 1389/4/26
208 آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387 1389/4/23
209 ‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد 1389/3/26
210 حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،....)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389) 1389/3/22
211 دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران 1389/3/9
212 آیین نامه اجرایی حمایت از صادر كنندگان خدمات فنی و مهندسی (جایگزین مصوبات 59339/ت 27213ك و 29764/ت 31645ك) 1389/2/8
213 تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی 1389/2/8
214 نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 1389/2/4
215 شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1388 1389/2/4
216 انعقاد پیمان اجرای كارهای ساختمانی به صورت سرجمع 1389/2/4
217 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن- نشریه شماره 411 1389/1/10
218 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ - نشریه شماره 412 1389/1/10
219 شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ - نشریه شماره 413 1389/1/10
220 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات 1388/12/26
221 قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شكایات قانون برگزاری مناقصات 1388/12/26
222 اطلاعیه مهم 1388/12/15
223 خودداری از ارسال مدارك درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت 1388/11/21
224 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك 1388 1388/11/6
225 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه M 1388 1388/11/6
226 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K 1388 1388/11/6
227 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی H 1388 1388/11/6
228 حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن 1388 1388/11/6
229 تعرفه خدمات نقشه‌برداری 1388 1388/11/6
230 حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن 1388 1388/11/6
231 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387 1388/10/19
232 شاخص‌های قطعی تعدیل آحادبها، دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1387 1388/10/19
233 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
234 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
235 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
236 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
237 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
238 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
239 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
240 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
241 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
242 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
243 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
244 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
245 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
246 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
247 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
248 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
249 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
250 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران) 1388/10/1
251 راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یك مرحله‌ای 1388\/9/16
252 فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی 1388\/9/16
253 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
254 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
255 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
256 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
257 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
258 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
259 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
260 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
261 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
262 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
263 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
264 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
265 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
266 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
267 فهرست‌های بهای سال 1388 1388\/9/16
268 فهرست‌ بهای واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال‌1388 1388/8/11
269 اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382) 1388/7/19
270 تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 در استان‌های اصفهان، خراسان جنوبی، زنجان، سیستان و بلوچستان و قزوین 1388/6/24
271 دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌كننده ضوابط، معیارها و استانداردها 1388/6/24
272 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
273 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
274 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
275 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
276 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
277 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
278 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
279 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران، سال 1388 1388/6/23
280 مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388 1388/6/15
281 ضوابط اجرایی كارهای امانی در طرح‌های تملك داراییهای سرمایه‌ای استانی 1388/6/2
282 تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 در استان‌های ایلام، بوشهر، كرمانشاه، گیلان، همدان، یزد، خراسان رضوی 1388/6/1
283 دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبلغ بالاتر از حد نصاب پایه یك 1388/6/1
284 تشخیص صلاحیت شركت‌های مهندسین مشاور در پایه 3 در استان‌های گلستان، كردستان، كهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، اردبیل، مركزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مازندران 1388/5/11
285 اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانكاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت 23251ه‍) 1388/4/14
286 حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) 1388/3/9
287 تمدید مدت اعتبار گواهینامه صلاحیت پیمانكاران 1388/3/2
288 غیر مجاز بودن فعالیت شركت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت 1388/1/31
289 دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر 1388/1/31
290 ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها 1388/1/31
291 محرومیت افراد امتیاز آور تكراری در تشخیص صلاحیت 1388/1/30
292 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی (كد یگانه، كد یونیك، unique code) به كلیه اشخاص حقوقی ایرانی 1388/1/29
293 آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی (كد یگانه، كد یونیك، unique code) به كلیه اشخاص حقوقی ایرانی 1388/1/29
294 آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با كشور 1388/1/29
295 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول، دوم و سوم سال 1387 1387/12/24
296 شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387 1387/12/18
297 تعرفه خدمات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح، سال 1387 1387/11/14
298 بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند ب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات 1387/11/7
299 بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند ب ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات 1387/11/7
300 اصلاحیه كلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83 1387/11/5