بخشنامه های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

  در این قسمت بخشنامه های سازمان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور کامل جهت دانلود قرار داده شده است.

 

ردیف نام تاریخ دانلود
401 تغییر در حوزه تعریف رشته تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران 1386/2/8
402 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385 1386/1/19
403 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385 1386/1/19
404 تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه كننده داخلی 1385/10/16
405 آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات 1385/9/5
406 دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا 1385/8/24
407 حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات) 1385/8/22
408 ارجاع كار به روش طرح و ساخت 1385/8/21
409 حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای كارهای كارشناسی 1385/8/6
410 آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (12) قانون برگزاری مناقصات 1385/7/16
411 آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (جایگزین 17234/ت28422ه‍ آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران) این آیین‌نامه در تاریخ 1/ 10/ 1388 با مصوبه شماره 193542 ت/ 42986ك جایگزین شده است. 1385/7/16
412 آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (جایگزین 17234/ت28422ه‍ آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران) این آیین‌نامه در تاریخ 1/ 10/ 1388 با مصوبه شماره 193542 ت/ 42986ك جایگزین شده است. 1385/7/16
413 آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده (26) قانون برگزاری مناقصات 1385/7/16
414 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه 1385/6/22
415 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی 1385/6/22
416 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها 1385/6/22
417 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه 1385/6/22
418 دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن 1385/6/22
419 تعرفه خدمات نقشه‌برداری 1385/6/22
420 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك 1385/6/22
421 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384 1385/6/22
422 طراحی بناهای درمانی >7< (نشریه شماره 7 – 287) 1385/6/22
423 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت كارگاهی مشاوران سال 1385 1385/5/28
424 شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384 1385/5/28
425 مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت(نشریه شماره 341) 1385/4/20
426 نظام فنی و اجرایی كشور 1385/4/20
427 در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 13/12/1384 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 22/6/1382 1385/3/29
428 آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی 1385/3/7
429 مشخصات فنیاجرایی بازیافت سرد آسفالت (گروه اول ، لازم‌الاجرا) (نشریه شماره 339) 1385/2/11
430 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
431 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
432 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
433 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
434 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
435 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
436 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
437 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
438 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
439 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
440 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
441 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
442 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
443 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
444 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
445 فهرست‌های بهای سال 1385 1384/12/28
446 مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (كارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515 1384/12/15
447 مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (كارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515 1384/12/15
448 مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت 1384/12/14
449 مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت 1384/12/14
450 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384 1384/11/18
451 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384 1384/10/20
452 اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی 1384/10/7
453 اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی 1384/10/7
454 تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات ، و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانكاران 1384/9/12
455 ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتكنیك و مقاومت مصالح 1384/8/25
456 ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی 1384 1384/8/11
457 دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملك داراییهای سرمایه‌ای 1384/7/24
458 جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637 ت 28437 ه‍ مورخ1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاومسازی 1384/7/18
459 مشخصات فنی عمومی كارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303) 1384/5/26
460 مشخصات فنی عمومی كارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303) 1384/5/26
461 راهنمای مناقصه 1384/5/26
462 مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانكاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/2 3 1384/5/15
463 مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانكاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع كار به پیمانكاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/2 3 1384/5/15
464 آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران 1384/5/10
465 آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و كارگروه‌های تخصصی 1384/5/10
466 حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن سال 1384 1384/5/10
467 حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باندفرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1384 1384/5/10
468 تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه 1384M 1384/5/10
469 تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها 1384K 1384/5/10
470 حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیك سال 1384 1384/5/10
471 دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب 1384/5/8
472 عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی 1384/4/29
473 دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود 1384/4/21
474 دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود 1384/4/21
475 دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود 1384/4/21
476 ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری 1384/4/13
477 شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383 1384/4/13
478 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
479 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
480 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
481 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
482 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
483 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
484 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
485 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
486 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
487 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
488 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
489 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
490 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
491 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
492 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
493 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
494 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
495 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
496 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
497 آیین‌نامه ایمنی راه‌ها .... نشریه شماره 267 .... لازم‌الاجرا 1384/4/11
498 دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1384 1384/4/6
499 نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383 1384/3/31
500 قرارداد خدمات مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی 1384/3/29