آیین نامه های ایران

 

ردیف نام تاریخ دانلود
1 آیین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800) ویرایش 4 1393
2 آیین نامه بتن ایران - آبا
3 آیین نامه بارگذاری پل‌ها 1379
4 آیین نامه طرح هندسی راهها 1375
5 آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
6 آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
7 آیین نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه ها 1379
8 آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه
9 آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران 1381
10 آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده
11 آیین نامه طرح هندسی راه آهن
12 آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران آبا) 1385
13 آیین‌نامه طرح و محاسبه سازه‌های بتنی پیش‌ساخته 1386
14 آیین‌نامه طرح و محاسبه پل‌های بتن‌آرمه 1387
15 آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله 1387
16 آیین نامه طراحی سازه ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800) ویرایش 3 1384