آموزش مهندسی عمران

در این بخش آموزش دروس تخصصی مهندسی عمران توسط اساتید مجرب دانشگاهی به سبکی نوین جهت بهره برداری دانشجویان، مهندسان و اساتید قرارداده شده است.

دروس جدید قرار گرفته در بخش آموزش :

روسازی راه تکنولوژی بتن آموزش نرم افزار سازه نگار آزمایشگاه قیر و آسفالت
آزمایشگاه بتن مقدماتی و پیشرفته