مشخصات الکترودها

در جوشكاري مشخصات الکترودها با يک سري اعداد مشخص مي گردند. اعداد مشخصه به ترتيب زير مي باشد.

E 60 10

E = جريان برق
60 = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع
1 = حالات مختلف جوشکار ي
0 = نوع جريان مي باشد.

علامت اول
در علائم الکترود بالا E مشخص مي نمايد که اين الکترود براي جوشکاري برق بوده با استقاده مي شود. ( بعضي از الکترودهاي پوشش دار هستند که در جوشکاري با اکسي استيلن از آنها استفاده مي شوند مانند FC18 ).

در علامت دوم
عدد 6 و 0 يعني مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اينچ مربع بوده بايستي آن را در 1000 ضرب نمود يعني فشار کشش گرده جوش اين نوع الکترود 60000 پاوند بر اينچ مربع است.
Kg/mm2

علامت سوم
حالات جوش را مشخص مي کند که هميشه اين علامت 1 يا 2 يا 3 مي باشد. الکترودهائي که علامت سوم آنها 1 باشد در تمام حالات جوشکاري مي توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائي که علامت سوم آنها عدد 2 مي باشد در حالت سطحي و افقي مورد استفاده قرار مي گيرند. الکترودهائي که علامت سوم آنها 3باشد تنها در حالت افقي مورد استفاده قرار مي گيرند.

علامت چهارم
خصوصيات ظاهري گرده جوش و نوع جريان را مشخص مي نمايد که اين علائم از 0 شروع و به 6 ختم مي گردند.

چنانچه علامت چهارم يا آخر صفر باشد موارد استعمال اين الکترودها تنها با جريان مستقيم يا DC و با قطب معکوس مي باشد. نفوذ اين جوشکاري زياد و شکل مهره هاي جوش آن تخت و درجه سختي گرده جوش تقريباً زياد مي باشد.

چنانچه علامت چهارم يک باشد موارد استعمال اين الکترود با DC , AC مي باشد. شکل ظاهري جوش اين الکترود صاف و در شکافها و درزها کمي مقعر و درجه سختي جوش کمي زيادتر از گرده اول است.( AC = جريان متناوب و DC = جريان مستقيم مي باشد. )

اگر علامت چهارم 2 باشد موارد استعمال الکترود با AC , DC مي باشد.نفوذ جوش متوسط و درجه سختي جوش کمي کمتر از دو گروه قبل مي باشد نماي ظاهري آن محدب است.

اگر علامت چهارم 3 باشد اين الکترود را مي توان با جريان AC متناوب يا جريان مستقيم به کار برد. درجه سختي گرده جوش اين الکترود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمي بيشتر از گرده سوم مي باشد و نيز در داراي قوس الکتريک خيلي آرام و نفوذ کم و شکل مهره هاي آن در درزهاي شکل محدب مي باشد.

اگر علامت چهارم 4 باشد اين الکترود را مي توان با جريان DC , AC به کار برد.

موارد استعمال اين الکترود براي شکافهاي عميق يا در جائي که چندين گرده جوش به روي هم لازم است مي باشد.

چنانچه علامت آخر 5 باشد مشخصه اين علامت اين است که فقط جريان DC مورد استفاده قرار مي گيرد و موارد استعمال آن در شکافهاي باز و عميق است. درجه سختي گرده جوش اين الکترود کم و داراي قوس الکتريکي آرامي است و پوشش شيميايي آن از گروه پوشش الکترودهاي بازي است.