در این قسمت تمامی جداول مورد نیاز مهندسان عمران آورده شده است. تمامی این جداول از مقررات ملی ساختمان و نشریات معتبر کشور می باشند تا مهندسان عزیز بتوانند با اطمینان کامل از آنها استفاده نمایند.

 

سازه های بتنی (مقررات ملی ساختمان مبحث 9)

ویرایش 3

سال 1388

ویرایش 4

سال 1392

• فصل 3 مصالح بتن
• فصل 4 میلگردهای فولادی
• فصل 5 استانداردهای مشخصات و آزمایش ها
• فصل 6 کیفیت بتن
• فصل 7 اختلاط بتن و بتن ریزی
• فصل 9 ضوابط قالب بندی در بتن، لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
• فصل 10 اصول تحلیل و طراحی
• فصل 14 تغییرشکل و ترک خوردگی
• فصل 18 مهار و وصله آرماتورها
• فصل 19 ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق

 

 

 

فصل 4 میلگردهای مصرفی
فصل 5 مقاومت بتن
فصل 6 پایایی (دوام) بتن و میلگردهای فولادی
فصل 7 اجرای بتن
فصل 8 اجرای بتن در شرایط غیر متعارف
فصل 10 ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی
فصل 11 ضوابط فولاد گذاری
فصل 12 ضوابط قالب بندی در بتن، لوله ها و مجراهای مدفون و درزهای بتن
فصل 13 اصول تحلیل و طراحی
فصل 14 خمش و بارهای محوری
فصل 17 تغییرشکل و ترک خوردگی
فصل 21 مهار و وصله آرماتور
فصل 22 ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزی

 

سازه های فولادی (مقررات ملی ساختمان مبحث 10)

ویرایش 3

سال 1387

ویرایش 4

سال 1392

• فصل 1 (تنش مجاز) - کلیات
• فصل 1 (تنش مجاز) - کمانش موضعی
• فصل 1 (تنش مجاز) - تیرهای مختلط
• فصل 1 (تنش مجاز) - اتصالات و وسایل اتصال
• فصل 2 (حالت حدی) - کلیات
• فصل 2 (حالت حدی) - کمانش موضعی
• فصل 2 (حالت حدی) - اعضای کششی
• فصل 2 (حالت حدی) - طراحی اعضا برای خمش
• فصل 2 (حالت حدی) - طراحی اعضای مختلط
• فصل 2 (حالت حدی) - اتصالات و وسایل اتصال
• فصل 3 ضوابط طرح لرزه ای
• فصل 4 ساخت، نصب و کنترل
• پیوست (ب) مشخصات مکانیکی مصالح فولادی
• پیوست (پ) تنش مجاز فشاری ستون ها

فصل 1 الزامات عمومی - مبانی طراحی
فصل 1 الزامات عمومی - مشخصات مصالح فولادی
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات مقاطع اعضای فولادی
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات طراحی اعضاء برای نیروی کششی
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات طراحی اعضا برای نیروی فشاری
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات طراحی اعضاء برای خمش
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات طراحی اعضای با مقطع مختلط
فصل 2 الزامات طراحی - الزامات طراحی اتصالات
فصل 3 الزامات طراحی لرزه ای
فصل 4 ساخت، نصب و کنترل
پیوست 1 ضریب طول موثر اعضای فشاری

 

 

 

 

 

آیین نامه زلزله  2800

ویرایش 3 ویرایش 4
• جداول آیین نامه 2800
• درجه بندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم ایران

• جداول آیین نامه 2800
• درجه بندی خطر نسبی زلزله شهرها و نقاط مهم ایران

اندرکنش خاک و سازه

 

جداول پروفیل های اشتال
         • دانلود جدول مقاطع