اولین کنفرانس ملی رویه های بتنی

برگزارکننده : دانشگاه تربیت مدرس

آدرس سایت : http://1nccp.ir

زمان : 9 الی 10 اردیبهشت 1394

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    رویه‏ های بتنی و توسعه پایدار
    تحلیل و طراحی رویه ‏های بتنی
    دوام رویه ‏های بتنی
    تعمیر و نگهداری رویه ‏های بتنی
    رویه ‏های مرکب
    ایمنی و رویه ‏های بتنی
    فن آوری مصالح و کاربرد افزودنی ‏ها در رویه ‏های بتنی
    کاربرد نانو مواد و مصالح جدید