دومین همایش ملی شناسنامه فنی ملکی ساختمان

برگزارکننده : مرکز برگزاری همایش های صما

آدرس سایت : http://www.ttcb.ir

زمان : 25 آذرماه 1393

توضیحات :

    محور های کنفرانس :

    لزوم اصلاح الزامات قانونی تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان
    لزوم استفاده از محصولات دارای استاندارد و گواهینامه فنی برای صدور شناسنامه واقعی فنی ملکی ساختمان
    ورود شرکت های بیمه برای صدور بیمه تضمین کیفیت ساختمان و اجرای واقعی شناسنامه فنی ملکی ساختمان
    نقش شرکت های بازرسی و کنترل فنی برای درج یا تأیید اطلاعات در شناسنامه فنی ملکی ساختمان
    صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان برای حفظ حقوق بهره بردار و رابطه آن با سازنده پاسخگو
    تأثیر شناسنامه فنی ملکی در رتبه بندی ساختمان ها از لحاظ بهینه سازی مصرف انرژی
    آثار اجتماعی، اقتصادی و فنی تهیه و ارائه شناسنامه فنی ملکی ساختمان
    اخلاق حرفه ای در تهیه، تدوین و صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان